PHÂN TÍCH | So sánh cổ phiếu Công ty | Ngành

Kết quả kinh doanh
So với: Previous year | Previous quarter
Xuất file Excel
ĐV: 1,000,000 VNĐ
Cơ bản | Thay đổi | % Thay đổi | Tỷ trọng | Thay đổi tỷ trọng Năm:     Kỳ:
Cơ bản | Chi tiết

Chọn / Thêm / Bớt
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự   44,296,178  
Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự   26,002,395  
Thu nhập lãi thuần  18,293,781  
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ--2,103,964--
Chi phí hoạt động dịch vụ--577,128--
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ   1,526,836  
Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng  295,402  
Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh   20,720  
Thu nhập từ hoạt động khác--1,931,916--
Chi phí hoạt động khác--460,472--
Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư  26,769  
Thu nhập thuần từ hoạt động khác  1,471,443  
Thu nhập cổ tức từ góp vốn, mua cổ phần và thu nhập cổ tức  174,030  
Chi phí quản lý chung  9,906,546  
Lợi nhuận thuần từ HĐKD trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng  11,902,437  
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng  4,090,881  
Tổng lợi nhuận trước thuế  7,811,555  
Chi phí thuế TNDN hiện hành--1,947,736--
Chi phí thuế TNDN  1,947,736  
Lợi nhuận sau thuế  5,863,820  
Lợi ích của cổ đông thiểu số  15,529  
Lãi qui cho các cổ đông của Ngân hàng mẹ   5,848,291  
Lãi trên cổ phiếu qui cho các cổ đông của Ngân hàng mẹ      
Chỉ số thị trường     
SL cổ phiếu đang lưu hành--8,091,888,640--
Giá cổ phiếu-12,70071,600--
Vốn hóa thị trường-43,417,685,983,232144,844,808,781,824--
EPS--11,564--
P/E-9.0934.01--