HOSE - SGDCK Hồ Chí Minh
Theo dõi mã này
Danh mục | Cảnh báo | So sánh
Kết quả kinh doanh
So với: Previous year | Previous quarter
Tổng | Bình quân Xuất file Excel
ĐV: 1,000,000 VND
Cơ bản | Thay đổi | % Thay đổi | Tỷ trọng | Thay đổi tỷ trọng Năm:      Kỳ: 
Cơ bản | Chi tiết

Số công ty
Doanh thu thuần
Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp
Lợi nhuận hoạt động
Lợi nhuận thuần
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý
Lợi nhuận trước thuế
Lợi ích của cổ đông thiểu số
Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ
Lãi cơ bản trên cổ phiếu