TIN PHS
Ngày đăng: 17/05/2017
VC3, SCR: TB thay đổi giá cho vay/giá tính TSĐB tối đa và tỷ lệ vay/tỷ lệ tính TSĐB Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
768.97
+1.38 (+0.18%)
100.83
+0.34 (+0.34%)
54.58
-0.06 (-0.11%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
PHS – Phân tích cuối phiên