TIN SÀN
Ngày đăng: 19/05/2017
TVC: Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên HĐQT - đã bán 105,300 CP Back

TVC: Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên HĐQT - đã bán 105,300 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trung Kiên
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: TVC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 105,300 CP (tỷ lệ 0.29%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 105,300 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 105,300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/05/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/05/2017.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
903.31
-14.14 (-1.54%)
107.80
-3.98 (-3.56%)
53.87
-0.41 (-0.75%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên