StockNews
Ngày đăng: 19/03/2023
PXI: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Back

PXI: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

.

Tài liệu đính kèm:
1.PXI_2023.3.19_022475f_20230317PXINQ_so_23.NQ_v.v_KH_to_chuc_DHDCD_thuong_nien_2023__TB_so_24_v.v_lap_DS_co_dong_tham_du_DH.da_ky.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
PHS-WEB FUTURES
PHS-MOBILE FUTURES
PHS-CUSTOMER PORTAL
BẢNG ĐIỆN PHS
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
PHS – Phân tích cuối phiên
backGiờ kết sổ -   next