PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 ACB 2,701.9 85,787 30.0% 31.8 45.9 24.0 9,161.2 0.2% 1.43 - - -
2 BID 4,022.0 158,870 16.6% 39.5 49.0 38.5 2,897.3 0.0% 1.27 - - -
3 CTG 4,805.8 142,971 24.4% 29.8 54.4 28.7 14,427.9 0.2% 1.56 - - -
4 EIB 1,229.4 28,523 29.7% 23.2 33.4 16.4 557.3 0.0% 1.13 - - -
5 HDB 1,992.2 49,008 17.7% 24.6 37.4 18.0 3,653.2 0.1% 1.39 - - -
6 MBB 3,778.3 105,415 23.2% 27.9 32.2 12.7 16,487.5 0.3% 1.49 - - -
7 MSB 1,527.5 34,903 30.0% 22.9 31.5 16.2 7,071.0 0.3% 1.53 - - -
8 NVB 406.8 11,553 8.5% 28.4 34.7 8.1 4,282.6 0.1% 1.19 - - -
9 OCB 1,369.9 37,466 22.0% 27.4 32.3 18.4 4,175.7 0.4% 1.51 - - -
10 SHB 1,926.0 52,966 3.8% 27.5 32.5 13.5 25,044.1 1.4% 1.44 - - -
11 SSB 1,342.5 49,672 0.0% 37.0 45.5 26.1 2,273.7 0.2% 0.90 - - -
12 STB 1,885.2 49,204 15.9% 26.1 33.8 10.4 22,662.5 0.6% 1.35 - - -
13 TCB 3,510.9 185,727 22.5% 52.9 58.0 18.6 14,400.2 0.5% 1.54 - - -
14 TPB 1,171.7 51,202 30.0% 43.7 44.1 19.1 5,192.0 0.3% 1.50 - - -
15 VCB 3,708.9 348,634 23.5% 94.0 114.9 81.4 1,363.0 0.0% 0.83 - - -
16 VPB 4,445.5 166,928 19.0% 37.5 72.7 29.6 16,575.1 0.2% 0.95 - - -