PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 ACB 2,161.6 72,628 30.0% 33.6 35.2 17.8 7,450.0 0.3% 0.99 - - -
2 BID 4,022.0 173,751 16.9% 43.2 52.0 30.8 2,086.0 0.1% 1.08 - - -
3 CTG 3,723.4 156,383 26.2% 42.0 43.2 18.5 9,484.5 0.4% 1.17 - - -
4 EIB 1,229.4 33,318 29.8% 27.1 22.0 14.6 355.5 0.1% 0.24 - - -
5 HDB 1,593.8 43,350 17.0% 27.2 28.0 11.9 2,820.0 0.3% 1.15 - - -
6 MBB 2,798.8 85,362 23.0% 30.5 31.8 11.8 9,628.4 0.7% 1.22 - - -
7 MSB 1,157.0 25,917 30.0% 22.4 23.3 16.2 5,932.9 0.5% 0.95 - - -
8 NVB 406.8 7,200 8.8% 17.7 18.3 7.8 3,926.0 1.5% 0.52 - - -
9 OCB 1,095.9 25,973 20.3% 23.7 25.4 18.4 4,765.9 0.4% 1.00 - - -
10 SHB 1,750.5 48,139 4.0% 27.5 27.5 6.9 17,361.6 1.2% 1.21 - - -
11 SSB 1,208.7 33,240 0.0% 27.5 28.1 26.8 1,037.3 0.1% 0.00 - - -
12 STB 1,803.7 40,582 10.5% 22.5 23.1 7.3 16,775.9 1.8% 1.36 - - -
13 TCB 3,504.9 144,227 22.5% 41.2 42.2 14.9 8,589.8 0.3% 1.21 - - -
14 TPB 1,031.7 28,680 30.0% 27.8 29.8 13.3 2,372.6 0.6% 1.07 - - -
15 VCB 3,708.9 382,014 23.3% 103.0 107.0 60.5 1,224.9 0.1% 1.07 - - -
16 VPB 2,454.7 121,510 23.4% 49.5 50.1 17.0 5,819.1 0.3% 1.39 - - -