PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 BIC 117.3 2,281 47.5% 19.5 28.0 19.0 23.0 0.2% 0.78 - - -
2 BMI 91.4 2,074 42.7% 22.7 26.2 13.8 195.3 0.4% 0.70 - - -
3 BVH 742.3 35,038 24.8% 47.2 88.0 32.3 398.4 0.1% 1.84 - - -
4 PGI 88.7 1,597 20.6% 18.0 20.3 13.6 15.6 0.0% 0.97 - - -
5 PTI 80.4 1,801 38.4% 22.4 22.4 14.1 9.1 0.0% 0.51 - - -
6 PVI 223.5 6,683 49.0% 29.9 39.8 26.5 139.8 0.0% 0.56 - - -
7 VNR 131.1 2,622 28.5% 20.0 22.0 17.0 3.7 0.0% 0.48 - - -