PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 BIC 117.3 2,445 46.2% 20.9 26.5 16.3 89.1 0.1% 0.80 - - -
2 BMI 91.4 2,403 34.8% 26.3 33.5 13.8 331.5 0.3% 1.11 - - -
3 BVH 742.3 44,317 27.9% 59.7 72.0 32.3 797.4 0.1% 1.26 - - -
4 PGI 88.7 1,730 20.7% 19.5 20.8 12.9 5.6 0.0% 0.11 - - -
5 PRE 72.8 1,208 0.0% 16.6 19.2 15.5 15.7 0.0% 0.64 - - -
6 PTI 80.4 2,090 37.7% 26.0 28.9 14.2 7.7 0.0% 0.07 - - -
7 PVI 223.5 7,130 54.3% 31.9 36.3 26.5 87.3 0.0% 0.77 - - -
8 VNR 131.1 2,923 28.0% 22.3 26.5 17.0 32.2 0.0% 0.71 - - -