PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 E1SSHN30 9.8 98 0.0% 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0% 0.00 - - -
2 E1VFVN30 419.3 5,988 98.8% 14.3 15.8 10.1 711.5 0.2% 0.00 - - -
3 FUCTVGF1 15.0 178 0.0% 11.9 11.9 11.5 0.0 0.0% 0.00 - - -
4 FUCTVGF2 17.0 162 1.4% 9.5 11.6 9.0 0.0 0.0% 0.00 - - -
5 FUCVREIT 5.0 27 1.0% 5.4 9.1 5.4 0.2 0.0% 0.00 - - -
6 FUESSV30 5.7 60 9.4% 10.5 10.5 10.4 237.9 4.2% 0.00 - - -
7 FUESSV50 13.5 168 69.7% 12.4 13.6 8.8 93.3 0.5% 0.00 - - -
8 FUESSVFL 73.4 733 99.0% 10.0 10.0 9.9 152.8 0.2% 0.00 - - -
9 FUEVFVND 159.2 2,097 100.3% 13.2 13.2 13.0 479.8 0.3% 0.00 - - -
10 FUEVN100 5.3 59 45.5% 11.1 11.1 11.1 3.4 0.1% 0.00 - - -