PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 EVE 38.0 419 67.3% 11.0 11.8 7.6 28.6 0.1% 0.73 - - -
2 GIL 36.0 1,375 8.6% 38.2 38.2 14.8 201.2 1.3% 0.25 - - -
3 GMC 30.0 488 10.1% 16.3 20.9 11.0 16.3 0.1% 0.37 - - -
4 MPT 17.1 29 1.1% 1.7 2.3 0.8 126.0 0.8% 0.00 - - -
5 MSH 50.0 1,950 5.7% 39.0 59.4 23.3 90.6 0.3% 0.00 - - -
6 TCM 62.0 2,033 49.0% 32.8 32.8 10.7 726.2 1.7% 1.07 - - -
7 TDT 13.9 162 0.1% 11.6 12.9 8.3 77.9 0.4% 0.00 - - -
8 TET 5.7 171 0.0% 29.9 30.2 29.9 0.0 0.0% -0.02 - - -
9 TNG 74.0 1,021 4.7% 13.8 14.7 7.1 971.4 3.1% 1.42 - - -
10 X20 17.2 117 0.0% 6.8 10.2 6.2 0.1 0.0% 0.00 - - -