PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 AAA 171.2 2,131 10.2% 12.4 18.7 9.4 2,293.8 0.7% 1.37 - - -
2 ALT 5.7 65 3.3% 11.3 16.6 10.0 0.4 0.0% 0.19 - - -
3 BMP 81.9 4,420 76.2% 54.0 54.8 33.2 152.6 0.1% 0.68 - - -
4 BRC 12.4 135 0.3% 10.9 12.0 9.0 0.2 0.0% 1.53 - - -
5 CSM 103.6 1,570 2.7% 15.1 17.2 13.1 68.5 0.1% 1.27 - - -
6 DAG 51.8 319 4.3% 6.2 7.2 4.8 203.6 0.7% 0.30 - - -
7 DNP 100.0 1,780 1.6% 17.8 18.5 14.5 16.2 0.0% 0.35 - - -
8 DPC 2.2 32 1.3% 14.3 49.9 9.0 0.6 0.1% 0.76 - - -
9 DRC 118.8 2,103 23.0% 17.7 24.9 13.8 452.2 0.3% 1.92 - - -
10 DTT 8.2 102 0.2% 12.6 15.8 11.1 0.1 0.0% 0.44 - - -
11 HCD 27.0 92 0.1% 3.4 4.2 2.0 498.9 3.1% 0.00 - - -
12 MIH 3.8 - 0.1% - - - 0.0 0.0% - - - -
13 NHP 27.6 17 0.8% 0.6 0.9 0.3 127.9 2.2% 0.00 - - -
14 NTP 117.8 3,616 22.5% 30.7 41.5 27.0 38.2 0.0% 0.73 - - -
15 PBP 4.8 37 1.6% 7.7 13.5 5.5 1.2 0.0% 0.00 - - -
16 PMP 4.2 42 2.4% 10.0 13.5 7.3 0.2 0.0% 0.00 - - -
17 RDP 37.3 298 0.5% 8.0 10.0 6.5 2.3 0.0% 0.26 - - -
18 SFN 2.9 63 3.5% 22.1 37.0 17.5 0.6 0.0% 0.09 - - -
19 SPP 21.7 9 0.1% 0.4 4.2 0.3 135.6 0.6% 0.22 - - -
20 SRC 28.1 435 0.1% 15.5 24.4 15.1 17.4 0.0% 1.51 - - -
21 TPC 22.5 165 1.7% 7.3 12.0 6.9 0.9 0.0% 0.65 - - -
22 TPP 20.0 266 1.2% 13.3 13.6 9.0 2.0 0.0% 0.57 - - -