PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 AAA 221.8 2,861 2.4% 12.9 13.0 8.6 2,139.6 1.3% 1.37 - - -
2 ALT 5.7 63 3.2% 11.0 14.6 10.0 0.3 0.0% 0.19 - - -
3 APH 132.6 11,904 39.8% 89.8 90.6 71.9 746.5 1.1% 0.00 - - -
4 BMP 81.9 5,084 82.5% 62.1 62.2 29.8 171.1 0.4% 0.68 - - -
5 BRC 12.4 139 0.4% 11.2 12.0 9.0 0.3 0.0% 1.53 - - -
6 CSM 103.6 1,689 1.0% 16.3 17.3 13.1 73.1 0.1% 1.27 - - -
7 DAG 51.8 357 0.5% 6.9 7.2 4.8 268.8 0.9% 0.30 - - -
8 DNP 109.1 1,954 0.4% 17.9 18.6 14.6 14.1 0.0% 0.35 - - -
9 DPC 2.2 28 1.3% 12.5 16.0 9.0 0.5 0.0% 0.76 - - -
10 DRC 118.8 2,554 18.3% 21.5 24.9 13.8 673.9 1.1% 1.92 - - -
11 DTT 8.2 98 0.2% 12.0 15.8 8.9 0.2 0.0% 0.44 - - -
12 HCD 27.0 66 0.4% 2.5 4.2 2.0 530.0 0.7% 0.00 - - -
13 MIH 3.8 - 0.1% - - - 0.0 0.0% - - - -
14 NHP 27.6 11 0.7% 0.4 0.8 0.3 143.5 0.3% 0.00 - - -
15 NTP 117.8 4,135 19.0% 35.1 39.9 25.7 45.6 0.1% 0.73 - - -
16 PBP 4.8 35 1.0% 7.3 9.8 5.5 1.1 0.0% 0.00 - - -
17 PMP 4.2 36 0.6% 8.5 13.4 7.3 0.2 0.0% 0.00 - - -
18 RDP 37.3 294 0.7% 7.9 10.0 6.5 4.7 0.1% 0.26 - - -
19 SFN 2.9 62 0.8% 21.5 34.0 16.4 0.5 0.0% 0.09 - - -
20 SPP 25.1 8 1.4% 0.3 2.7 0.3 96.3 0.0% 0.22 - - -
21 SRC 28.1 490 0.1% 17.5 20.9 14.0 13.7 0.3% 1.51 - - -
22 TPC 22.5 177 1.6% 7.9 11.8 6.9 0.8 0.0% 0.65 - - -
23 TPP 20.0 216 0.4% 10.8 13.3 9.3 1.2 0.0% 0.57 - - -