PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 AAA 326.4 5,288 2.0% 16.2 19.9 12.2 6,063.1 1.6% 1.38 - - -
2 ALT 5.7 85 3.2% 14.9 16.1 10.3 0.9 0.1% -0.17 - - -
3 APH 195.1 8,663 34.0% 44.4 73.3 42.2 1,855.2 1.6% 0.75 - - -
4 BMP 81.9 4,404 84.0% 53.8 64.9 53.0 129.0 0.1% 0.42 - - -
5 BRC 12.4 174 0.5% 14.1 15.8 10.2 8.0 0.1% 0.39 - - -
6 CSM 103.6 1,979 1.0% 19.1 20.4 14.0 80.1 0.1% 0.76 - - -
7 DAG 59.6 367 0.5% 6.2 7.1 5.1 572.5 1.2% 0.44 - - -
8 DNP 109.1 2,216 0.3% 20.3 26.7 17.4 12.8 0.0% 0.07 - - -
9 DPC 2.2 55 1.8% 24.6 27.1 11.6 0.5 0.0% 0.44 - - -
10 DRC 118.8 3,920 9.2% 33.0 36.3 18.7 2,086.3 1.7% 1.10 - - -
11 DTT 8.2 114 0.2% 14.0 14.4 8.9 0.6 0.0% 0.05 - - -
12 HCD 27.0 259 3.2% 9.6 9.7 2.4 830.1 3.9% 0.50 - - -
13 MIH 3.8 - 0.1% - - - 0.0 0.0% - - - -
14 NHP 27.6 52 0.6% 1.9 1.9 0.4 137.3 0.5% -0.21 - - -
15 NTP 117.8 6,125 18.8% 52.0 53.9 31.9 81.5 0.0% 0.47 - - -
16 PBP 4.8 54 1.2% 11.3 11.3 6.4 1.1 0.0% 0.16 - - -
17 PMP 4.2 59 0.6% 14.0 14.0 8.4 0.4 0.0% 0.07 - - -
18 RDP 47.6 648 0.3% 13.6 15.3 5.9 42.8 0.3% 0.26 - - -
19 SFN 2.9 66 0.8% 23.2 24.5 17.5 4.8 0.1% 0.44 - - -
20 SPP 25.1 20 1.4% 0.8 1.1 0.3 81.8 0.3% 0.57 - - -
21 SRC 28.1 578 0.1% 20.6 24.8 15.3 27.9 0.2% 0.56 - - -
22 TPC 22.5 220 1.7% 9.8 11.0 6.9 2.8 0.0% 0.50 - - -
23 TPP 20.0 274 0.5% 13.7 13.7 9.3 1.1 0.0% -0.24 - - -