PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 GDT 16.9 872 14.3% 51.7 57.0 19.8 60.1 0.6% 0.43 - - -
2 MHL 5.3 34 0.4% 6.5 6.5 3.1 2.5 0.1% 0.42 - - -
3 SAV 15.6 416 44.5% 26.6 50.3 6.1 44.8 0.3% 0.71 - - -
4 SHA 31.9 207 0.4% 6.5 7.8 3.8 125.5 1.2% 0.76 - - -
5 TTF 311.2 2,076 0.2% 6.7 8.1 2.0 4,716.2 1.2% 0.98 - - -