PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 AMD 163.5 654 1.7% 4.0 7.8 2.4 5,244.6 1.0% 0.79 - - -
2 AST 45.0 2,160 42.6% 48.0 65.6 42.0 73.8 0.1% 0.26 - - -
3 BTT 13.5 716 4.6% 53.0 54.0 34.5 1.7 0.0% 0.02 - - -
4 CCI 17.5 319 2.4% 18.2 19.9 13.0 6.5 0.1% 0.37 - - -
5 CIA 18.4 204 1.0% 11.1 15.0 9.9 14.0 0.0% 0.55 - - -
6 CMV 18.2 251 0.2% 13.8 20.3 11.1 0.6 0.0% 0.04 - - -
7 COM 14.1 640 0.4% 45.3 53.0 40.0 0.9 0.0% 0.40 - - -
8 CTC 15.8 58 0.2% 3.7 7.3 2.7 141.1 0.9% 0.22 - - -
9 CTF 68.3 1,417 0.4% 20.8 22.0 19.4 178.1 0.4% 0.16 - - -
10 FRT 79.0 2,958 12.1% 37.5 37.5 20.9 1,723.6 5.2% 0.73 - - -
11 HAX 47.8 960 17.8% 20.1 32.9 15.2 564.7 0.9% 0.87 - - -
12 HTC 11.0 358 0.0% 32.5 35.5 23.3 0.8 0.0% 0.18 - - -
13 MWG 475.3 77,381 49.0% 162.8 176.6 72.0 995.8 0.2% 0.88 - - -
14 NAV 8.0 136 0.9% 17.0 24.8 16.6 1.1 0.0% -0.10 - - -
15 PNC 10.8 92 0.8% 8.5 10.3 8.2 1.0 0.0% -0.28 - - -
16 SFC 11.2 264 0.9% 23.5 27.9 20.0 1.3 0.0% 0.01 - - -
17 SVC 33.3 2,394 1.9% 71.9 84.5 55.6 2.2 0.0% -0.34 - - -
18 SVN 21.0 80 8.1% 3.8 6.7 1.2 122.7 0.3% 0.45 - - -
19 TMC 12.4 135 0.9% 10.9 16.3 10.2 5.0 0.0% 0.03 - - -
20 TMX 6.0 67 7.6% 11.2 17.7 11.0 0.5 0.0% 0.25 - - -
21 VGC 448.4 13,720 5.7% 30.6 37.5 17.3 303.1 0.0% 0.46 - - -
22 VTJ 11.4 49 0.2% 4.3 5.6 3.5 20.8 0.1% 0.02 - - -