PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Kết quả giao dịch Giao dịch NĐTNN Khác
STT Gía đóng cửa % Thay đổi Khối lượng
(x1000)
Giá trị
(tỷ VNĐ)
NN Mua
(tỷ VNĐ)
NN Bán
(tỷ VNĐ)
NN Mua ròng
(tỷ VNĐ)
Giá trị GD
thỏa thuận
Khối lượng GD
thỏa thuận
Nhu cầu ròng (x1000)
1 ACM 1.4 -6.7% 1,414.5 2,012.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -1.0
2 AMC 16.5 +0.6% 0.3 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
3 ATG 0.6 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
4 BAM - - - - - - - - - -
5 BGM 0.9 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
6 BKC 5.0 +4.2% 4.6 22.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
7 BMC 15.2 +5.9% 200.2 3,006.00 92.96 182.93 -89.96 0.00 0.0 0.0
8 C32 29.5 +1.0% 185.4 5,451.00 300.03 0.00 300.03 0.00 0.0 -0.0
9 DHA 49.0 0.0% 26.3 1,279.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
10 DHM 9.6 -0.2% 381.1 3,675.00 0.00 1.93 -1.93 1,349.95 145.0 -0.0
11 HGM 35.0 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
12 HLC 7.4 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
13 HPM 12.9 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
14 KSA 0.5 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
15 KSB 34.9 +1.0% 1,499.5 51,835.00 912.18 771.05 141.13 0.00 0.0 -0.0
16 KSQ 2.1 -4.5% 23.6 50.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
17 KSS - - - - - - - - - -
18 LCM 1.2 +7.0% 310.6 372.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.5
19 MDC 7.2 0.0% 0.0 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
20 MDG 11.0 -0.9% 0.4 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
21 MIM 4.3 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
22 NBC 6.5 0.0% 138.1 898.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.2
23 NNC 38.8 -0.1% 51.1 1,975.00 123.80 11.61 112.20 0.00 0.0 -0.0
24 SPI 2.4 +9.1% 228.5 523.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
25 TC6 5.0 0.0% 5.9 29.50 16.50 0.00 16.50 0.00 0.0 -0.0
26 TCS 7.9 +3.9% 2.1 16.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
27 TDN 8.4 -1.2% 46.2 387.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.1
28 THT 8.4 0.0% 53.3 447.61 62.16 0.00 62.16 0.00 0.0 0.2
29 TMB 16.9 +2.4% 0.1 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
30 TNT 2.3 +6.9% 316.8 735.00 105.56 0.00 105.56 0.00 0.0 0.4
31 TVD 7.6 0.0% 23.3 176.67 0.00 0.00 0.00 0.54 0.1 0.5