PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Kết quả giao dịch Giao dịch NĐTNN Khác
STT Gía đóng cửa % Thay đổi Khối lượng
(x1000)
Giá trị
(tỷ VNĐ)
NN Mua
(tỷ VNĐ)
NN Bán
(tỷ VNĐ)
NN Mua ròng
(tỷ VNĐ)
Giá trị GD
thỏa thuận
Khối lượng GD
thỏa thuận
Nhu cầu ròng (x1000)
1 AAV 13.0 +0.8% 402.2 5,019.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.1
2 ABS 28.8 +0.3% 70.8 2,028.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
3 DBT 13.7 +3.0% 9.4 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
4 HAI 3.3 -5.5% 8,232.1 26,789.00 17.91 177.13 -159.22 0.00 0.0 -0.5
5 HAT 24.7 -4.3% 8.4 208.52 24.70 0.00 24.70 0.00 0.0 -0.1
6 HKB 0.8 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
7 LMH 2.0 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
8 MCF 10.4 0.0% 0.6 6.51 5.22 1.04 4.18 0.00 0.0 -0.0
9 MSC 15.1 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
10 PCT 6.5 0.0% 2.0 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.1
11 PIT 6.0 +7.0% 78.7 470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
12 PLX 53.3 +0.6% 1,368.1 72,773.00 23,438.19 4,531.28 18,906.91 1,487.49 27.7 -0.0
13 PMG 18.4 +0.5% 4.6 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
14 PPY 15.0 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
15 PSC 15.0 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
16 PSE 8.0 0.0% 1.5 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
17 PSH 18.4 -1.1% 102.8 1,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
18 QBS 2.8 -6.0% 434.2 1,218.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
19 SHN 9.5 +2.2% 41.8 392.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
20 TDG 3.2 -6.1% 1,027.3 3,437.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.1
21 TSC 4.4 -1.8% 2,127.4 9,100.00 203.82 37.60 166.22 0.00 0.0 -0.1
22 VFG 46.7 +0.4% 3.6 176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
23 VID 9.1 +6.5% 40.3 358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
24 VMD 21.3 -3.2% 0.2 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.0 -0.0