PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Kết quả giao dịch Giao dịch NĐTNN Khác
STT Gía đóng cửa % Thay đổi Khối lượng
(x1000)
Giá trị
(tỷ VNĐ)
NN Mua
(tỷ VNĐ)
NN Bán
(tỷ VNĐ)
NN Mua ròng
(tỷ VNĐ)
Giá trị GD
thỏa thuận
Khối lượng GD
thỏa thuận
Nhu cầu ròng (x1000)
1 ASG 38.4 -0.5% 8.1 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
2 CAG 50.8 -9.9% 0.1 5.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
3 CDN 30.5 +7.0% 19.1 557.51 551.81 3.10 548.71 0.00 0.0 0.0
4 CLL 31.1 -0.3% 5.5 172.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
5 DS3 5.3 +3.9% 194.8 1,014.21 1.02 0.00 1.02 0.00 0.0 0.2
6 DVP 50.0 -0.4% 121.8 6,059.00 2,039.38 233.78 1,805.60 0.00 0.0 0.0
7 DXP 18.5 -1.6% 236.6 4,375.10 169.50 51.80 117.70 0.00 0.0 -0.1
8 GIC 27.5 -2.5% 73.5 2,031.83 0.00 16.66 -16.66 0.00 0.0 -0.0
9 GMD 35.8 -0.4% 3,097.1 110,272.01 2,549.10 907.85 1,641.25 0.00 0.0 -0.0
10 HAH 20.5 +0.5% 814.9 16,642.00 2.04 432.90 -430.86 0.00 0.0 0.0
11 HMH 11.0 +1.9% 45.7 499.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.1
12 MAC 6.6 +3.1% 104.2 657.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.2
13 MAS 39.9 -4.3% 0.8 31.37 3.99 0.00 3.99 0.00 0.0 -0.0
14 NAP 14.0 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
15 NCT 72.8 -0.8% 64.7 4,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
16 PDN 77.0 0.0% 1.9 146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
17 PHP 18.0 -2.2% 31.3 568.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.1
18 SCS 136.2 0.0% 20.8 2,834.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
19 SFI 38.8 +6.9% 65.4 2,521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
20 SGN 73.3 +1.7% 7.6 557.00 21.98 7.33 14.66 0.00 0.0 -0.0
21 TCL 30.7 -1.1% 239.1 7,369.00 24.75 0.00 24.75 0.00 0.0 0.0
22 TCO 11.0 -0.9% 0.6 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
23 TMS 38.3 +0.3% 35.4 1,337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
24 VGP 22.5 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
25 VMS 8.5 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
26 VNF 32.0 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
27 VNL 18.1 -3.7% 1.8 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
28 VNT 65.1 -7.5% 0.1 6.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
29 VSA 18.8 +7.4% 0.2 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
30 VSC 65.9 -0.9% 69.3 4,596.00 975.61 411.48 564.13 0.00 0.0 -0.0
31 WCS 219.5 +0.9% 1.3 283.45 108.75 43.75 65.00 0.00 0.0 0.0