PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Năm: Kỳ:
Xuất file Excel

Giá trị Khả năng sinh lời Tăng trưởng Khác
STT P/E P/B P/S Lợi suất Cổ tức % Lợi nhuận ròng ROA (4Q) ROE (4Q) Doanh thu thuần Lợi nhuận ròng EPS Chỉ số tt nhanh Nợ / Vốn CSH
1 BIC - - - - - - - - - - - -
2 BMI - - - - - - - - - - - -
3 BVH - - - - - - - - - - - -
4 PGI - - - - - - - - - - - -
5 PRE - - - - - - - - - - - -
6 PTI - - - - - - - - - - - -
7 PVI - - - - - - - - - - - -
8 VNR - - - - - - - - - - - -