PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Năm: Kỳ:
Xuất file Excel

Giá trị Khả năng sinh lời Tăng trưởng Khác
STT P/E P/B P/S Lợi suất Cổ tức % Lợi nhuận ròng ROA (4Q) ROE (4Q) Doanh thu thuần Lợi nhuận ròng EPS Chỉ số tt nhanh Nợ / Vốn CSH
1 ITQ - - - - - - - - - - - -
2 KVC - - - - - - - - - - - -
3 MCP - - - - - - - - - - - -
4 PMS - - - - - - - - - - - -
5 PNJ - - - - - - - - - - - -
6 SHI - - - - - - - - - - - -
7 SSM - - - - - - - - - - - -