PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Năm: Kỳ:
Xuất file Excel

Giá trị Khả năng sinh lời Tăng trưởng Khác
STT P/E P/B P/S Lợi suất Cổ tức % Lợi nhuận ròng ROA (4Q) ROE (4Q) Doanh thu thuần Lợi nhuận ròng EPS Chỉ số tt nhanh Nợ / Vốn CSH
1 APC - - - - - - - - - - - -
2 ASM - - - - - - - - - - - -
3 CTP - - - - - - - - - - - -
4 HAG - - - - - - - - - - - -
5 HKT - - - - - - - - - - - -
6 HNG - - - - - - - - - - - -
7 HSL - - - - - - - - - - - -
8 HVA - - - - - - - - - - - -
9 NSC - - - - - - - - - - - -
10 PSW - - - - - - - - - - - -
11 SJF - - - - - - - - - - - -
12 SSC - - - - - - - - - - - -
13 VIF - - - - - - - - - - - -