PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 AAA 70.2% 7.6% +29.4% +27.4% +13.6% +2.1% +2.1% 2,541.3 2,608.8 2,807.8 2,607.6 2,871.7
2 AAM 8.9% 11.6% -8.3% -3.1% -4.3% +1.4% -0.9% 2.1 2.0 2.3 2.0 4.1
3 AAV 237.2% 2.7% +133.9% +64.8% +49.5% -1.4% +5.8% 387.6 471.7 513.0 476.5 477.0
4 ABS 251.0% 0.0% +221.6% +221.6% +123.9% +0.3% +17.7% 164.6 164.6 143.8 114.3 39.9
5 ABT 8.4% 9.3% -0.6% -0.6% +4.9% 0.0% +2.9% 1.1 1.3 1.5 1.2 0.4
6 ACB 82.3% 2.4% +28.3% +56.0% +16.1% +0.2% +4.3% 7,653.9 9,401.4 9,730.3 9,716.5 14,250.3
7 ACC 56.6% 18.2% +22.3% +21.4% +20.0% +2.5% +8.7% 29.1 41.4 49.5 45.4 57.4
8 ACL 70.9% 48.9% -26.6% -9.6% +10.6% -0.7% +1.4% 87.3 109.7 118.5 106.0 89.3
9 ACM 466.7% 22.7% +240.0% +142.9% +142.9% +6.3% +13.3% 1,192.5 1,593.8 1,862.7 1,718.5 1,821.7
10 ADC 132.4% 9.2% +62.3% +63.4% +30.2% -9.2% -1.7% 3.3 3.1 3.4 3.3 2.7
11 ADS 82.0% 4.2% +58.0% +82.0% +61.2% +0.3% +19.2% 38.1 55.4 67.1 69.9 273.2
12 AGD - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 AGF 95.5% 29.5% +53.6% +22.9% -23.2% +13.2% +7.5% 3.4 4.1 2.3 2.8 4.3
14 AGG 31.7% 3.4% +25.4% +25.4% +24.8% 0.0% +2.4% 1,477.9 1,477.9 1,759.9 1,719.0 2,028.0
15 AGM 61.9% 12.4% +42.2% +4.3% +17.9% 0.0% +10.7% 35.1 34.5 34.7 32.6 33.7
16 AGR 454.5% 9.3% +288.5% +163.5% +56.4% 0.0% +7.5% 1,253.8 1,791.2 2,060.6 1,814.9 1,564.8
17 ALP - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 ALT 22.0% 8.3% +5.2% +5.2% +10.9% 0.0% 0.0% 0.6 0.4 0.5 0.4 0.1
19 AMC 22.7% 4.3% +10.5% +14.9% +5.3% +1.0% +12.4% 0.4 0.3 0.3 0.3 1.1
20 AMD 92.1% 39.0% -3.1% +21.0% +18.3% 0.0% +6.0% 4,072.5 3,252.1 3,600.2 3,262.3 2,949.1
21 AME 26.2% 16.3% +22.2% +2.7% +5.5% -1.3% -9.4% 1.4 1.6 1.9 1.7 3.4
22 AMV 16.2% 51.2% -26.9% -32.6% -27.8% 0.0% +1.7% 687.5 759.7 884.8 794.6 530.9
23 ANV 97.2% 12.5% +48.2% +29.6% +0.2% 0.0% -11.2% 294.9 401.5 574.9 476.9 621.2
24 APC 76.9% 20.7% +36.5% +15.0% +4.5% +0.9% +2.2% 52.8 65.2 73.9 64.2 48.2
25 APG 18.9% 24.9% -2.0% -13.5% -6.1% +0.5% +4.9% 1,028.9 1,165.0 1,282.3 1,194.1 1,107.0
26 APH 18.6% 37.3% -11.7% -11.7% -25.8% -0.4% -25.4% 574.8 574.8 599.5 665.3 1,154.2
27 API 215.8% 0.0% +89.0% +128.6% +155.3% +7.1% +23.7% 73.7 114.9 149.1 139.1 187.4
28 APP 83.3% 21.4% -1.8% +71.9% +52.8% +10.0% +25.0% 1.7 2.3 2.6 2.6 4.0
29 APS 364.7% 2.5% +243.5% +203.8% +113.5% +2.6% +12.9% 380.2 582.3 755.1 624.6 745.4
30 ARM 137.0% 29.8% +23.3% +117.3% -22.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 ART 205.3% 24.7% +123.1% +141.7% +123.1% +3.6% +16.0% 2,898.5 3,065.6 3,666.4 3,220.6 4,219.8
32 ASG 8.3% 14.7% -14.7% -14.7% -3.2% 0.0% +0.8% 16.2 16.2 15.6 14.7 4.6
33 ASIAGF - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 ASM 391.2% 20.9% +202.0% +148.9% +31.5% -0.6% +9.5% 3,563.8 4,478.2 4,529.2 4,349.8 3,414.6
35 ASP 46.7% 9.9% +20.5% +16.6% +17.8% +0.6% -1.6% 63.3 72.9 82.6 69.5 54.1
36 AST 57.6% 27.4% +15.8% +33.7% +16.6% -1.5% +7.0% 97.7 99.8 96.5 97.3 101.6
37 ATG 17.3% 31.5% -9.0% -9.0% 0.0% 0.0% 0.0% 41.9 24.0 0.0 0.0 0.0
38 ATS 28.8% 7.9% +3.7% +28.8% +28.8% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 AVS - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 BAM - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 BAX 121.5% 5.1% +93.7% +79.1% +20.7% +2.1% +7.6% 11.7 16.6 17.7 18.3 15.8
42 BBC 57.1% 11.4% +36.1% +32.1% +10.9% +2.3% +4.1% 2.7 3.0 3.5 3.6 1.1
43 BBS 22.1% 17.1% -7.2% -0.9% +16.0% +9.4% +11.5% 1.6 2.3 3.0 3.7 13.4
44 BCC 90.0% 5.9% +48.4% +23.4% +25.0% +3.3% +10.5% 522.9 706.2 847.3 753.7 778.0
45 BCE 156.7% 0.0% +143.3% +86.8% +66.3% +3.6% +18.8% 203.3 252.4 299.8 269.6 362.7
46 BCF 11.1% 16.1% -2.5% -2.5% -6.2% 0.0% -6.9% 1.2 1.2 1.4 1.4 2.1
47 BCG 246.1% 7.6% +131.6% +98.9% +60.9% -3.3% +5.5% 999.4 1,309.7 1,493.5 1,468.4 3,103.3
48 BCI 82.2% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -3.9% 51.3 51.3 51.3 51.3 41.1
49 BDB 26.2% 8.3% +8.2% +8.2% +8.2% -2.7% +4.8% 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2
50 BED 0.0% 21.1% -3.3% -12.1% -12.1% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 BFC 101.2% 0.0% +70.3% +19.3% +26.4% +1.0% +14.2% 448.2 463.0 467.2 466.5 549.0
52 BGM 0.0% 34.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 BHN 77.8% 12.8% +24.4% +27.7% -1.6% +5.8% -1.6% 6.4 3.7 3.7 3.5 2.9
54 BHS 120.9% 15.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% +7.8% 4,595.1 4,595.1 4,595.1 4,595.1 2,391.9
55 BIC 26.4% 22.3% -17.6% +4.8% +1.2% +0.5% -1.4% 97.0 122.1 123.5 118.8 74.4
56 BID 37.7% 23.6% -2.8% +4.8% -3.5% -0.8% -3.9% 1,857.7 2,114.9 2,218.3 2,148.9 1,815.9
57 BII 1,300.0% 6.7% +677.8% +483.3% +366.7% +6.1% +6.1% 809.9 1,065.0 1,239.2 1,067.9 1,033.0
58 BKC 21.7% 18.8% -3.4% +14.3% +7.7% -5.1% +12.0% 1.0 1.5 1.9 1.5 2.8
59 BKG 6.6% 28.7% -24.2% -24.2% -24.2% +1.2% +6.1% 349.4 349.4 349.4 329.0 361.8
60 BLF 47.8% 12.8% 0.0% 0.0% 0.0% +9.7% +3.0% 3.3 2.5 2.3 2.4 7.9
61 BMC 130.0% 0.0% +61.7% +86.5% +92.6% +6.7% +52.2% 84.0 119.4 151.4 137.8 257.4
62 BMI 88.3% 22.4% +31.4% +6.1% -14.3% 0.0% -2.4% 397.2 460.4 505.7 458.6 337.9
63 BMP 117.0% 5.9% +72.0% +20.6% -1.2% -1.4% -2.2% 229.7 240.6 244.7 236.4 259.7
64 BNA 93.5% 0.0% +64.0% +64.0% +28.0% +5.0% +29.6% 163.7 163.7 159.4 188.5 330.3
65 BPC 25.0% 3.8% -3.8% +19.0% +23.8% 0.0% +7.8% 0.4 0.5 0.5 0.4 0.7
66 BRC 36.7% 1.6% +13.4% +17.1% +7.4% 0.0% +3.4% 0.8 1.2 1.3 1.2 0.8
67 BSC 19.7% 7.9% -7.9% +19.7% +19.7% 0.0% +9.4% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 BSI 93.8% 18.7% +69.1% +70.5% +28.6% +2.2% +2.2% 509.6 783.8 995.3 834.4 1,000.4
69 BST 56.0% 62.6% -47.9% +26.9% +11.1% +6.2% +12.6% 0.6 0.5 0.4 0.4 0.7
70 BTP 31.4% 13.0% +15.1% 0.0% +3.6% -0.3% +1.8% 35.5 22.2 23.1 21.5 38.7
71 BTS 32.4% 23.7% +9.8% -4.3% 0.0% +2.3% +4.7% 17.3 26.0 33.6 25.2 22.6
72 BTT 61.0% 3.8% +60.0% +42.2% +30.7% +4.2% -3.8% 4.8 6.6 8.0 8.1 1.4
73 BTW 54.1% 37.8% -26.7% +27.8% +20.9% 0.0% +28.2% 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6
74 BVH 82.7% 16.2% +15.0% +23.8% +4.1% -1.7% -4.1% 958.9 1,048.6 1,061.8 1,034.4 697.2
75 BVS 187.3% 9.6% +149.5% +114.2% +77.3% +6.6% +12.4% 537.9 771.4 948.0 874.7 1,090.0
76 BWE 99.4% 5.6% +65.3% +20.8% +6.3% +0.6% +2.9% 444.4 552.3 602.6 556.6 370.9
77 BXH 48.1% 33.3% -2.4% -33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3 0.3 0.2 0.3 0.0
78 C32 53.6% 6.8% +32.8% +10.0% +11.7% +1.7% +1.8% 152.5 219.5 233.7 216.7 163.5
79 C47 100.7% 1.4% +68.5% +56.9% +49.5% +5.8% +24.1% 163.5 234.4 266.3 246.5 443.4
80 C69 254.8% 11.3% +170.9% +88.6% +101.4% +0.7% -0.7% 230.5 222.7 238.3 231.3 328.6
81 C92 40.6% 51.1% -51.1% +18.4% +40.6% 0.0% -6.3% 3.7 5.2 6.4 5.0 2.6
82 CAG 14.1% 80.2% -80.2% -80.2% -80.2% +9.7% +3.7% 0.5 0.7 0.9 0.9 4.7
83 CAN 47.0% 16.3% +29.1% -4.1% +0.4% +9.9% +0.8% 1.1 1.5 1.1 1.3 0.2
84 CAP 84.1% 0.0% +77.2% +62.8% +38.2% +1.2% +6.3% 13.0 13.5 13.5 13.7 17.0
85 CAV 18.1% 14.2% +15.5% -12.3% -9.3% -1.6% -3.8% 2.0 1.9 2.2 1.7 2.5
86 CCI 44.1% 25.3% +14.3% +10.1% +6.7% -1.9% -11.4% 5.0 6.5 8.0 8.5 24.6
87 CCL 233.3% 5.1% +104.7% +75.4% +72.4% 0.0% +4.8% 408.7 493.8 558.5 547.3 887.3
88 CDC 109.2% 41.5% +57.4% -5.3% -9.4% +1.9% 0.0% 28.5 39.9 43.3 36.2 25.4
89 CDN 79.6% 7.1% +66.7% +28.2% +15.8% -3.2% -7.1% 5.2 6.1 7.4 5.7 1.4
90 CEE 30.5% 18.2% +20.0% +14.0% -3.7% 0.0% -4.7% 28.8 31.7 37.8 35.1 0.7
91 CEO 105.1% 11.0% +61.3% +72.9% +45.8% +10.0% +8.0% 2,766.2 3,613.7 4,306.7 4,019.4 5,454.1
92 CET 207.1% 0.0% +48.3% +59.3% +72.0% +7.5% +4.9% 54.2 59.2 61.6 53.0 27.7
93 CHP 9.4% 9.3% -2.6% -1.1% -5.1% -1.3% +0.5% 20.1 24.7 26.9 23.7 15.0
94 CIA 61.6% 9.7% +18.8% +32.4% -3.5% -0.7% -2.8% 16.6 19.7 20.1 20.2 10.2
95 CIC - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 CIG 145.3% 11.3% +102.2% +104.4% +87.8% -1.9% +0.5% 18.3 23.3 29.4 24.8 40.1
97 CII 42.6% 11.2% +10.0% +28.7% +25.5% +4.1% +6.0% 1,927.4 2,260.2 2,456.9 2,355.1 2,330.2
98 CJC 90.8% 4.6% +33.9% +30.9% +4.1% 0.0% -4.6% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 CKG 49.5% 10.8% +42.5% +42.5% +16.9% -0.7% -10.8% 1,408.9 1,408.9 1,744.4 1,656.4 1,340.0
100 CKV 27.7% 22.7% -3.8% +1.6% -1.5% +3.2% +11.2% 5.1 7.2 9.1 10.2 7.3