PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 ASM 433.8% 0.0% +191.3% +260.8% +92.1% +23.5% +3.7% 3,183.0 4,272.6 4,233.2 4,490.4 4,556.9
2 HVA 620.0% 23.4% +350.0% +33.3% -7.7% -10.0% -10.0% 15.8 12.6 6.4 5.8 4.9