PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 APC 120.0% 1.4% +50.5% +55.0% +37.5% +24.3% +20.9% 42.0 57.5 62.2 69.4 116.2
2 PSW 62.3% 0.0% +47.8% +35.6% +23.7% +10.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0