PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 INC 56.3% 21.3% +12.1% +11.0% -4.3% +1.8% +6.7% 1.6 1.7 1.5 1.4 0.6
2 KPF 2.0% 60.0% -34.2% -38.2% -30.8% -13.6% 0.0% 24.2 30.3 28.5 28.0 28.9
3 PPE 246.2% 15.6% +107.7% +159.6% +39.2% -4.9% -6.9% 7.5 7.3 6.1 5.5 6.0
4 PVE 91.7% 14.8% +35.3% +53.3% +9.5% +4.5% +4.5% 31.1 35.0 31.7 32.8 39.0
5 TV2 18.9% 32.4% -28.0% +0.2% -10.9% +10.6% +10.1% 173.8 195.2 180.1 179.2 171.3
6 TV3 2.1% 40.0% -37.1% -23.5% -14.1% -7.6% -5.8% 2.0 2.2 2.6 2.9 5.1
7 TV4 42.9% 5.7% +30.4% +15.4% -1.3% +1.4% +2.0% 7.4 8.2 8.7 7.5 6.1
8 VAT 60.0% 0.0% +20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0