PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 FDT 19.4% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 SDA 194.1% 5.7% +31.6% +25.0% +4.2% 0.0% +2.0% 11.4 10.7 11.1 13.1 23.1
3 TTT 23.1% 30.6% -29.2% +19.9% -0.8% +10.2% +10.5% 1.5 2.2 2.0 2.3 4.4
4 VCM 45.5% 63.9% -62.5% +6.0% +29.1% +14.7% +7.1% 0.3 0.4 0.5 0.5 1.3