PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 DSN 17.6% 22.7% -17.8% +8.1% +8.1% +1.9% +1.1% 14.7 12.5 12.0 12.6 10.7
2 RIC 65.0% 10.4% +5.0% +23.7% +39.3% +42.5% +43.8% 4.1 4.6 5.3 6.2 15.0