PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 ACM 366.7% 6.7% +250.0% +100.0% +75.0% +55.6% +27.3% 842.0 1,164.1 1,191.2 1,438.1 2,965.1
2 AMC 1.2% 21.1% -13.2% -4.6% +1.2% -16.2% -14.5% 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
3 ATG 17.3% 41.9% -1.6% -10.3% 0.0% 0.0% 0.0% 64.1 61.3 33.9 43.9 0.0
4 BAM - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 BGM 0.0% 34.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 BKC 8.7% 27.5% -13.8% -13.8% -25.4% -10.7% -15.3% 0.4 0.6 0.8 1.0 3.2
7 BMC 68.9% 0.0% +9.7% +56.5% +41.4% +27.2% +2.7% 43.9 63.0 74.4 88.2 169.7
8 C32 64.1% 0.0% +47.7% +38.8% +15.2% +18.5% +21.4% 132.1 223.8 227.3 254.6 317.8
9 DHA 97.9% 0.0% +75.7% +55.0% +22.5% +12.4% +14.0% 25.0 33.5 32.3 32.9 29.2
10 DHM 200.6% 1.6% +135.4% +15.0% +17.1% -0.5% -0.9% 243.5 378.3 420.2 419.3 482.5
11 HGM 7.4% 14.6% -2.8% -7.9% -7.9% -7.9% -7.9% 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
12 HLC 34.5% 9.8% +5.7% -1.3% -2.6% +5.7% +2.8% 0.6 1.0 1.1 1.3 4.5
13 HPM 5.7% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 KSA 6.7% 82.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 KSB 173.4% 0.0% +119.5% +36.4% +7.6% 0.0% +7.8% 1,173.1 1,337.4 997.9 2,459.0 1,143.3
16 KSQ 110.0% 12.5% +75.0% +50.0% +50.0% +40.0% +23.5% 38.0 38.5 39.2 40.4 55.4
17 KSS - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 LCM 112.1% 0.0% +86.4% +86.4% +75.7% +70.8% +36.7% 59.4 64.6 66.7 76.4 182.2
19 MDC 90.0% 33.3% +9.7% -33.3% -6.5% -1.4% +9.1% 3.1 5.8 1.2 1.2 1.6
20 MDG 19.6% 26.9% -18.5% -2.7% 0.0% +0.9% +1.9% 1.9 1.7 1.9 2.3 1.2
21 MIM 0.0% 65.0% -65.0% -64.2% -60.2% -34.8% -15.7% 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
22 NBC 27.5% 1.5% +12.3% +20.4% +18.2% +10.2% +3.2% 46.5 57.1 69.0 72.9 111.6
23 NNC 6.0% 21.8% -19.8% -15.8% -18.4% -1.5% +1.0% 31.3 48.7 57.0 54.0 64.0
24 SPI 242.9% 0.0% +200.0% +166.7% +100.0% +41.2% +41.2% 243.3 302.6 293.9 315.6 409.1
25 TC6 35.1% 2.0% +6.4% +11.1% +2.0% +6.4% +6.4% 11.9 14.6 15.8 19.2 46.7
26 TCS 12.9% 21.0% -2.5% -1.2% 0.0% 0.0% -2.5% 10.0 5.4 2.1 2.1 5.5
27 TDN 68.0% 3.4% +44.8% +33.3% +12.0% +6.3% 0.0% 73.2 107.7 96.8 100.7 114.3
28 THT 29.2% 3.4% +20.0% +25.4% +10.5% +6.3% 0.0% 20.4 24.3 26.6 30.8 126.4
29 TMB 108.6% 22.8% +53.6% +35.2% -11.1% +0.6% +8.3% 2.5 2.8 2.8 3.0 3.0
30 TNT 77.1% 0.0% +48.7% +55.7% +53.6% +35.7% +28.9% 213.9 292.0 334.0 315.9 435.8
31 TVD 35.7% 8.4% +7.0% +33.3% +26.7% -2.6% -7.3% 35.5 49.6 58.3 57.8 75.0