PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 BCG 232.9% 10.9% +119.7% +135.2% +73.7% -10.9% -10.0% 803.4 1,124.0 1,195.3 1,320.8 1,832.4
2 C47 66.2% 9.6% +3.2% +29.9% +27.0% +5.6% +8.7% 117.4 186.2 201.2 209.8 268.1
3 C92 68.8% 41.3% -41.3% +50.0% +54.3% +45.9% +38.5% 2.9 4.8 5.4 6.4 17.7
4 CEE 29.8% 18.7% +11.1% +14.9% +21.4% -18.7% -14.6% 29.0 36.1 42.4 40.2 12.8
5 CII 40.7% 12.3% -8.8% +33.3% +34.1% +2.2% +2.2% 1,696.7 2,209.4 2,336.1 2,494.6 3,077.9
6 CMS 60.9% 5.1% +27.6% +8.8% +32.1% +15.6% +19.4% 30.6 45.2 43.3 50.2 100.5
7 CT6 65.6% 28.4% +55.9% +55.9% +35.9% +3.9% +3.9% 2.8 5.0 6.3 5.8 3.8
8 CTI 36.8% 31.0% -29.2% +26.5% +23.6% +0.6% -1.2% 514.7 611.6 634.4 684.0 827.4
9 DPG 55.2% 36.4% +0.3% +50.5% +14.0% -7.5% -9.3% 477.1 575.4 602.7 631.2 652.8
10 HAS 56.5% 5.2% +27.4% +16.6% +6.8% 0.0% +1.1% 3.0 4.8 4.2 5.1 12.9
11 HTI 68.1% 1.2% +44.7% +46.0% +33.1% +15.4% +10.7% 23.6 37.1 44.6 45.4 72.0
12 KTT 37.5% 46.3% +7.3% -24.1% +12.8% -8.3% -17.0% 8.3 15.1 6.5 7.0 7.3
13 L18 56.2% 3.8% +37.0% +13.6% +13.6% +13.6% +11.1% 1.2 2.0 1.5 1.4 0.8
14 L35 9.1% 57.1% -55.6% -6.3% -16.7% +1.7% +9.1% 2.0 0.1 0.1 0.1 0.1
15 LCG 360.3% 5.6% +135.9% +131.7% +50.5% +0.7% -1.3% 1,972.4 3,162.2 3,673.1 3,874.1 5,287.7
16 LCS 111.1% 2.6% +26.7% +111.1% +100.0% +46.2% +26.7% 27.7 47.7 53.3 65.7 146.1
17 LGC 91.6% 4.2% +79.5% +57.9% +7.6% +2.8% +2.8% 1.3 1.8 0.5 0.6 0.3
18 LHC 131.7% 0.0% +63.2% +38.4% +122.0% +62.9% +51.9% 20.1 29.3 34.0 34.2 48.1
19 LIG 175.0% 7.2% +126.5% +156.7% +45.3% +13.2% -4.9% 322.1 512.4 562.1 618.3 997.5
20 LUT 331.2% 28.1% +228.6% +331.2% +245.0% -13.7% -28.1% 22.8 40.2 47.0 46.4 57.1
21 MCO 66.7% 13.8% +47.1% +25.0% +25.0% 0.0% +4.2% 8.0 11.3 13.5 17.0 49.5
22 MST 221.7% 5.1% +42.3% +208.3% +146.7% +2.8% -2.6% 1,035.5 1,019.5 1,052.7 949.5 595.7
23 PC1 127.7% 10.9% +29.2% +38.6% +2.7% -1.9% -0.9% 485.4 418.9 408.1 414.8 582.7
24 PEN 68.7% 0.0% +25.2% +55.2% +52.2% 0.0% 0.0% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4
25 PHC 38.2% 6.9% +23.4% +30.0% +22.1% -0.8% -1.2% 150.5 219.3 244.5 255.5 282.7
26 PPS 76.6% 9.6% +46.3% +37.7% +24.8% +3.7% -1.2% 10.1 18.4 37.4 71.8 70.0
27 PVX 271.4% 0.0% +136.4% +188.9% +52.9% +44.4% +30.0% 1,546.9 1,472.7 1,507.9 1,656.4 3,298.6
28 PXS 218.5% 10.8% +38.6% +81.6% +45.0% -7.9% -9.4% 183.7 246.1 268.6 293.2 454.3
29 PXT 246.0% 0.0% +188.3% +156.3% +143.7% +109.7% +85.0% 84.8 116.3 123.7 154.6 426.0
30 QTC 12.3% 21.7% 0.0% -2.5% -9.9% +6.9% +4.0% 1.8 2.8 3.1 3.4 4.2
31 ROS 116.6% 81.0% -54.3% +102.2% +102.2% +87.3% +81.3% 12,245.9 10,299.3 10,895.7 12,458.3 31,499.4
32 S55 68.4% 0.0% +37.5% +46.7% +27.4% +15.8% +10.0% 8.2 6.2 6.1 6.4 9.7
33 S99 142.2% 26.2% +89.0% -4.3% -11.4% -13.4% -12.4% 96.2 109.8 63.4 70.1 66.8
34 SD2 80.0% 16.0% +5.0% +26.0% -6.0% +14.5% +16.7% 8.2 6.4 4.8 5.5 10.6
35 SD4 21.9% 25.0% +8.3% +18.2% -4.9% 0.0% -2.5% 4.2 5.8 6.4 7.9 17.6
36 SD5 111.9% 3.3% +61.8% +107.0% +45.9% +1.1% +1.1% 63.7 106.9 92.5 97.1 106.7
37 SD6 105.0% 0.0% +46.4% +105.0% +41.4% +20.6% +13.9% 138.6 209.4 223.2 234.0 417.4
38 SD9 83.7% 8.1% +36.2% +36.2% +19.7% -8.1% -3.7% 32.6 42.4 47.2 42.3 32.7
39 SDT 123.1% 0.0% +93.3% +70.6% +34.9% +23.4% +23.4% 85.5 116.2 103.7 109.0 178.1
40 SJE 66.5% 3.0% +40.9% +31.4% 0.0% +1.6% -2.0% 12.9 16.1 12.4 12.8 8.5
41 TA9 69.8% 6.5% +56.0% +49.1% +32.2% -5.0% -3.4% 27.5 44.6 44.8 46.7 57.4
42 TCD 96.6% 4.7% +56.4% +79.8% +44.4% +7.1% -4.7% 10.5 14.0 14.0 15.7 25.2
43 TGG 159.7% 7.8% +20.5% +108.3% +88.7% +68.1% +61.3% 440.4 459.3 431.9 500.9 1,083.8
44 THD 354.3% 7.6% +91.6% +91.6% +88.2% +30.3% +29.6% 343.4 343.4 398.1 559.4 644.5
45 TTL 40.7% 35.7% -35.7% -3.5% +23.9% +18.6% +13.7% 3.3 3.8 4.3 4.8 10.4
46 VE1 4.9% 52.7% -51.1% -43.4% -43.4% -6.5% -12.2% 6.5 11.6 14.4 17.0 55.1
47 VE2 10.9% 25.3% +1.4% +9.2% +9.2% -1.4% -1.4% 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4
48 VE3 82.7% 0.0% +79.2% +58.3% +37.7% +10.5% 0.0% 1.7 1.5 1.6 2.0 5.0
49 VE4 240.9% 0.0% +212.5% +158.6% +127.3% +7.1% 0.0% 2.5 4.3 4.6 4.5 2.7
50 VE8 53.2% 20.0% -20.0% -20.0% -20.0% +53.2% +50.0% 0.2 0.4 0.4 0.5 0.8
51 VE9 109.1% 14.8% +53.3% +91.7% +76.9% +9.5% 0.0% 39.7 45.4 50.9 54.5 113.7
52 VMI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 VNE 83.1% 7.5% +67.0% +35.1% +27.5% +0.8% -1.9% 228.5 163.7 180.3 197.8 425.5
54 VSI 9.3% 30.4% -25.4% -19.8% +2.2% +5.8% +5.8% 2.0 2.5 2.3 2.5 4.6