PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 AGG 31.3% 0.0% +25.1% +25.1% +31.3% +25.3% +19.6% 1,382.3 1,382.3 1,512.6 1,691.2 1,945.3
2 API 153.9% 9.4% +35.0% +138.3% +96.9% +39.9% +31.3% 51.1 92.3 113.1 145.8 279.1
3 BCE 111.5% 16.4% +92.1% +73.3% +50.0% -10.7% -15.8% 173.1 248.2 265.8 305.0 553.4
4 CDC 135.5% 39.1% +97.0% +24.8% +8.7% +1.7% -1.6% 25.6 40.0 45.2 36.7 29.9
5 CEO 88.1% 18.4% +27.6% +58.6% +63.2% -18.4% -8.3% 2,190.3 3,127.8 3,472.6 3,762.7 4,889.1
6 CIG 176.7% 0.0% +107.5% +133.1% +133.1% +113.9% +75.8% 14.4 20.0 23.0 28.3 93.4
7 CKG 64.7% 0.9% +57.0% +57.0% +64.7% +2.8% -0.9% 1,421.5 1,421.5 1,541.8 1,980.7 2,319.6
8 D11 113.0% 32.3% +69.9% +65.2% +41.3% +25.1% +27.8% 7.8 5.7 6.4 7.7 17.6
9 D2D 34.0% 31.4% -6.0% +2.2% -12.5% -12.2% -13.0% 259.6 289.7 309.9 314.8 397.0
10 DIG 199.5% 11.0% +147.0% +151.0% +61.9% -0.6% -1.4% 2,799.1 3,829.2 4,154.9 4,155.2 4,528.6
11 DTA 140.4% 0.0% +40.2% +121.2% +107.8% +31.6% +8.7% 40.1 62.2 64.5 74.7 153.7
12 DXG 183.9% 0.0% +77.4% +141.0% +91.3% +29.0% +25.4% 5,711.6 7,678.5 8,318.6 8,605.6 12,658.7
13 EVG 352.3% 19.8% +294.8% +168.2% +114.0% -5.2% -17.1% 1,035.7 1,239.7 1,215.6 1,274.0 1,432.5
14 FIR 34.6% 4.8% +17.3% +26.7% +18.6% +0.7% -2.4% 80.7 88.7 106.2 126.7 119.5
15 FLC 170.2% 0.0% +61.4% +128.7% +60.3% +52.6% +41.1% 14,229.9 18,077.9 20,104.6 20,356.1 30,833.3
16 HDC 192.8% 2.6% +83.0% +158.4% +75.7% -1.0% +4.7% 874.4 1,031.6 976.4 1,014.6 1,195.8
17 HDG 178.5% 6.9% +46.5% +136.9% +82.8% -2.1% -1.2% 1,168.1 1,706.2 1,711.8 1,745.7 2,041.9
18 HLD 97.8% 23.4% +63.6% +40.2% -2.9% 0.0% -5.0% 93.1 149.8 160.2 162.0 169.5
19 HPX 42.1% 1.2% +28.1% +26.4% +27.6% +14.1% +0.6% 389.8 468.0 474.2 474.2 483.6
20 HQC 174.7% 14.1% +151.0% +65.2% +57.2% +30.5% +19.2% 9,618.3 10,514.4 11,090.4 12,712.7 25,626.1
21 HU1 88.7% 0.0% +22.2% +78.8% +37.1% +15.8% +8.6% 4.2 6.5 9.5 6.0 5.9
22 HUT 292.3% 7.3% +121.7% +155.0% +104.0% +15.9% +6.2% 5,119.9 6,006.1 6,535.8 7,306.8 12,357.8
23 ICG 34.0% 25.6% -19.3% +13.6% -1.5% +6.3% +1.5% 7.4 5.7 5.1 6.4 12.8
24 IJC 246.8% 4.7% +98.9% +166.5% +123.5% +5.6% -1.3% 719.2 1,033.3 1,136.0 1,154.8 1,695.2
25 ITC 59.0% 3.5% +19.8% +38.6% +39.1% +16.5% +2.1% 20.2 31.1 37.5 45.9 107.2
26 KDH 103.4% 2.0% +46.0% +57.1% +39.2% +16.0% +6.9% 957.8 1,465.4 1,885.0 1,851.6 1,673.7
27 L14 74.6% 13.8% +12.9% +14.1% +26.7% +5.6% +6.1% 74.9 76.9 79.1 79.7 90.5
28 NBB 45.3% 10.2% +25.4% +32.1% +4.2% -6.3% -8.2% 216.6 335.4 330.3 244.4 4.1
29 NDN 127.9% 12.1% +88.4% +62.4% +27.0% -3.0% -7.8% 524.6 666.1 705.8 761.0 1,093.2
30 NHA 256.0% 0.4% +159.2% +112.9% +100.4% +15.2% +14.1% 75.7 110.4 117.5 122.5 171.0
31 NLG 83.2% 3.7% +23.7% +32.4% +24.6% +6.4% -1.5% 1,053.6 1,173.9 1,228.9 1,303.7 2,063.4
32 NTL 82.5% 3.2% +13.5% +77.5% +52.9% 0.0% -2.3% 553.5 734.7 788.6 835.7 1,021.2
33 NVL 60.7% 0.0% +48.7% +28.8% +32.2% +22.8% +7.3% 1,720.9 2,356.7 2,543.4 2,699.2 4,758.8
34 PDR 180.0% 1.8% +154.9% +142.2% +40.6% +6.9% +7.8% 1,343.7 2,124.2 3,239.1 3,750.0 3,858.0
35 PXI 72.8% 21.1% +33.9% +33.9% +10.3% +15.4% +10.3% 31.9 40.6 33.7 38.5 88.9
36 QCG 131.1% 20.7% +114.0% +34.8% +43.7% -9.3% -13.8% 557.2 506.7 558.9 614.7 835.1
37 RCL 40.8% 31.7% +24.5% -5.7% +18.1% -1.6% -3.7% 13.7 23.2 27.5 22.2 16.3
38 SCR 154.9% 6.4% +75.6% +81.5% +55.3% +0.5% -6.4% 3,475.3 4,116.9 4,540.0 4,806.9 6,606.0
39 TDC 177.0% 10.9% +106.2% +115.5% +75.0% +1.8% -2.5% 501.6 826.9 986.9 1,043.9 1,725.3
40 VC3 9.2% 5.7% 0.0% +3.1% -0.6% -2.4% -3.5% 173.8 179.0 177.0 177.6 184.7
41 VC7 113.2% 19.0% +9.5% +68.8% +92.9% -5.8% -12.9% 12.9 20.9 24.3 27.8 52.7
42 VCR 238.6% 18.8% +189.6% +154.1% +24.2% -4.5% -5.4% 236.2 314.0 232.4 358.5 269.5
43 VHM 78.8% 5.2% +12.1% +29.3% +28.9% +3.4% -4.9% 2,054.6 2,321.8 2,362.2 2,287.6 2,805.5
44 VIC 42.0% 12.3% -11.7% +19.1% -4.7% -7.9% -10.8% 783.5 794.2 838.5 826.7 1,157.7
45 VPH 62.5% 5.3% +36.2% +34.2% +37.6% +2.3% -3.1% 99.3 120.1 116.6 133.1 197.9
46 VPI 13.8% 12.0% -10.9% -10.3% +12.6% +11.3% +12.1% 891.9 1,145.8 1,184.3 1,254.1 1,968.1