PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 ADS 62.4% 0.0% +43.1% +50.0% +50.3% +37.6% +31.8% 18.7 30.5 32.5 36.2 96.3
2 FTM 59.8% 36.3% +6.0% +51.2% +57.3% +13.4% -6.7% 325.7 289.9 306.2 358.5 889.8
3 STK 115.6% 0.0% +68.9% +86.3% +53.7% +29.8% +26.5% 128.8 98.8 97.6 95.5 93.9
4 TVT 41.0% 0.0% +16.2% +41.0% +26.2% +11.6% +13.7% 3.9 4.0 4.3 4.8 10.2