PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 APP 73.3% 25.7% 0.0% +57.6% +62.5% +52.9% +44.4% 1.0 1.5 1.3 1.7 3.0
2 PLC 199.3% 2.2% +183.3% +109.6% +43.7% +17.7% +17.7% 398.9 543.3 557.2 556.6 753.2