PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 CAV 32.1% 3.9% +26.8% +9.2% -0.3% +4.4% +8.7% 1.9 1.9 2.0 2.2 8.2
2 DHP 51.8% 12.1% +51.8% 0.0% +3.3% -5.0% -5.0% 2.5 2.7 2.1 2.0 1.1
3 DQC 41.8% 4.9% +17.1% +19.4% +12.1% +0.5% +0.8% 60.5 72.0 85.3 95.0 141.9
4 EMC 49.5% 22.1% +14.2% +39.6% -16.7% -19.3% -19.3% 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1
5 GEX 62.7% 14.0% +10.1% +10.1% +6.3% -6.2% -6.6% 5,310.1 8,259.7 8,751.0 8,872.5 9,559.7
6 KSD 41.7% 31.1% -19.0% +15.9% +21.4% -5.6% -5.6% 50.4 84.8 105.3 70.1 1.6
7 MBG 76.2% 83.6% -50.0% +60.9% +37.0% +7.2% +5.7% 1,474.4 1,550.7 1,552.1 1,807.1 3,176.9
8 PAC 72.8% 1.2% +17.3% +32.9% +10.1% +3.4% +1.2% 42.7 31.1 29.0 31.7 29.0
9 PHN 31.0% 2.6% +22.4% +22.4% +7.1% +5.3% +3.4% 1.4 2.1 2.5 3.3 9.4
10 RAL 145.1% 3.5% +100.7% +85.3% +19.4% +4.4% -2.3% 11.9 13.6 14.2 15.3 24.6
11 SAM 58.2% 0.4% +27.6% +17.9% +30.1% +19.0% +11.6% 171.5 196.0 211.8 248.4 609.3
12 TSB 25.7% 0.0% +25.7% +20.5% +10.0% 0.0% 0.0% 0.1 0.2 0.2 0.2 0.6
13 TYA 65.5% 3.5% +26.5% +14.6% +17.6% -2.8% -3.2% 34.9 37.1 33.4 33.3 39.8
14 VTH 0.0% 10.5% -10.5% -1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0