PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 CTV - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 GFC - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 MAX - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0