PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 AMV 14.8% 50.6% -38.0% -19.5% -22.5% -40.4% -10.1% 653.7 756.7 825.1 954.2 1,419.4
2 ARM 163.0% 22.1% +12.5% +98.5% +163.0% -19.0% -19.0% 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
3 CKV 15.8% 29.9% -29.9% -5.6% +8.3% +5.4% +5.4% 4.6 7.3 8.8 10.8 8.4
4 CLM 54.8% 12.4% +20.9% +29.9% -3.8% -3.0% -3.0% 0.4 0.1 0.1 0.2 0.6
5 CMC 56.4% 41.3% -36.5% +32.6% -1.6% +15.1% 0.0% 0.5 0.7 0.9 1.0 0.8
6 CVN 38.7% 44.4% -4.6% -11.9% -38.5% -2.8% -8.0% 113.1 174.8 191.6 196.1 374.4
7 DGW 321.7% 12.9% +203.7% +82.0% +38.2% -10.5% -12.9% 455.8 396.4 385.9 370.0 350.5
8 DIC 33.3% 64.7% -57.7% +5.3% +20.0% +33.3% +20.0% 227.1 77.6 63.6 67.4 87.6
9 DPS 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 DXV 110.3% 1.1% +35.8% +80.6% +22.7% +21.1% +14.9% 7.6 4.7 4.3 5.1 13.4
11 FID 175.0% 0.0% +120.0% +120.0% +100.0% +29.4% +29.4% 225.0 389.5 453.1 530.6 1,065.6
12 GMA 206.7% 14.8% +206.7% +206.7% +206.7% -11.5% -14.8% 1.2 1.2 1.2 0.1 0.1
13 HHS 131.2% 14.3% +91.7% +70.0% +38.7% +2.4% -5.7% 3,500.5 4,026.4 4,310.9 4,754.1 6,806.8
14 HMC 76.9% 3.7% +50.2% +45.5% +15.1% +12.0% +13.5% 28.6 23.7 23.5 24.4 41.0
15 HTL 63.5% 3.2% +12.9% +38.9% +10.0% 0.0% +9.7% 1.4 2.3 2.5 0.9 2.6
16 JVC 149.8% 21.5% +59.1% +56.7% +29.3% -12.1% -12.1% 990.4 976.3 1,016.5 1,185.1 1,742.1
17 KDM 118.8% 16.7% +25.0% +75.0% +75.0% +34.6% +29.6% 22.9 25.7 29.1 34.2 76.5
18 KMT 91.2% 11.4% +6.2% +14.7% -11.4% -2.5% -2.5% 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1
19 MEL 8.9% 2.3% -2.3% +7.5% -1.1% -1.1% -1.1% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
20 PET 183.6% 15.1% +136.6% +113.0% +76.2% -4.1% -5.2% 1,178.2 2,190.0 2,782.2 2,908.5 2,994.8
21 PSD 116.5% 15.3% +27.6% +96.6% +41.3% +11.0% 0.0% 27.3 47.9 53.1 58.6 116.9
22 PTB 107.6% 7.2% +1.9% +48.8% +31.9% +13.3% +8.8% 214.9 241.2 251.5 250.2 237.8
23 PTM 94.4% 85.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -16.7% 0.7 0.7 0.7 0.7 3.1
24 SGT 372.1% 0.0% +215.9% +179.6% +196.1% +99.9% +88.8% 23.2 29.3 31.2 38.8 117.4
25 SMA 7.5% 58.6% -35.4% -31.0% +2.0% -15.1% -3.5% 2.7 2.2 2.0 2.2 3.3
26 SMC 133.9% 4.8% +95.6% +114.6% +97.0% +14.3% +15.8% 118.8 231.6 255.9 270.7 328.9
27 SRA 56.7% 45.0% +19.0% -20.3% -43.4% -6.0% -9.6% 325.3 473.6 527.5 545.5 880.1
28 ST8 15.2% 45.1% -26.5% +5.1% +14.0% +3.2% -1.3% 2.3 2.6 2.7 2.9 2.3
29 TCH 51.3% 45.0% -38.6% +21.5% +31.4% +16.8% +0.8% 5,402.7 8,580.4 9,066.9 10,012.0 9,448.0
30 THS 0.0% 20.0% -20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 TLH 220.7% 6.7% +105.8% +157.0% +89.3% +0.1% -1.5% 363.4 489.5 557.4 576.1 702.4
32 TNA 16.3% 43.1% -20.7% -11.2% +4.5% +15.8% +16.3% 297.9 354.6 363.3 387.0 788.7
33 TNI 30.5% 70.2% -63.6% +21.3% +20.5% -6.7% -5.7% 1,293.9 1,162.7 1,179.6 1,381.4 2,713.0
34 TTB 207.7% 19.6% +78.9% +33.3% +40.2% +13.3% +6.3% 1,031.6 1,132.5 1,181.9 1,318.1 2,305.4
35 TTH 60.0% 14.3% -7.7% +41.2% +50.0% +4.3% +4.3% 313.8 379.3 434.3 521.3 1,253.4
36 UNI 253.1% 0.0% +189.7% +140.4% +98.2% +21.5% +8.7% 14.3 17.1 20.7 22.6 47.8
37 VKC 141.7% 13.4% +100.0% +48.7% +41.5% -10.8% -4.9% 60.0 83.6 79.7 98.1 182.2
38 VNN 0.0% 32.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 VPG 61.6% 17.2% -13.9% +57.1% +54.1% +2.9% +5.6% 584.3 1,002.9 1,029.1 972.0 571.7
40 VTV 27.5% 31.6% -13.3% +20.4% +18.2% +22.6% +12.1% 5.0 8.2 9.9 12.0 35.8