PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 AAV 202.3% 12.8% +54.8% +165.3% +71.1% -10.3% -0.8% 329.8 445.3 461.9 485.3 685.8
2 ABS 176.9% 0.0% +153.7% +153.7% +166.7% +34.0% +30.9% 222.0 222.0 218.1 208.6 178.2
3 DBT 52.2% 19.4% +22.3% +33.0% 0.0% -1.4% -0.4% 10.9 14.1 11.7 11.8 14.1
4 HAI 50.2% 33.2% +16.8% +27.3% +16.0% +15.2% +12.4% 3,641.6 3,054.2 3,197.8 3,366.4 5,502.4
5 HAT 29.3% 30.6% -28.8% +12.8% +3.3% -8.2% -7.1% 5.7 8.5 7.9 8.6 10.4
6 HKB 60.0% 20.0% +14.3% +14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 161.8 41.5 16.2 19.0 0.0
7 LMH 300.0% 84.3% -31.5% +233.3% +122.2% +25.0% +25.0% 656.4 158.3 140.2 123.5 45.7
8 MCF 31.6% 13.3% +15.6% +25.3% +19.5% +1.0% -3.7% 2.6 4.2 4.9 4.5 4.2
9 MSC 0.7% 21.4% +0.7% -9.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0
10 PCT 38.3% 30.9% -25.3% +27.5% +16.1% +16.1% +16.1% 1.6 2.4 2.0 2.1 4.5
11 PIT 114.7% 9.0% +78.8% +49.7% +35.8% +13.0% +10.9% 6.1 7.3 8.4 10.1 28.7
12 PLX 58.3% 7.0% -0.1% +19.7% +6.6% -3.6% -4.1% 722.2 660.5 686.7 709.9 1,049.8
13 PMG 78.3% 6.4% +15.1% +60.5% +48.0% +25.3% +24.0% 5.9 4.9 6.2 7.7 11.5
14 PPY 7.9% 42.0% -30.4% -30.6% -17.1% -9.6% -9.6% 0.2 0.4 0.5 0.5 0.1
15 PSC 27.1% 40.9% -23.5% -4.5% +3.4% +3.4% +3.4% 0.6 0.6 0.7 0.6 0.4
16 PSE 56.9% 19.2% +15.9% +11.1% -19.2% +5.3% 0.0% 0.3 0.5 0.5 0.6 0.8
17 PSH 7.9% 5.4% -3.2% -3.2% +0.8% +7.9% +7.9% 204.7 204.7 180.1 199.7 249.3
18 QBS 58.2% 27.3% +7.7% +40.0% +27.3% +8.1% +1.1% 146.3 172.6 188.7 223.3 468.5
19 SHN 48.4% 9.5% +6.7% +31.9% +13.1% +18.8% +8.0% 23.6 25.7 28.8 35.2 107.8
20 TDG 111.0% 12.4% +95.8% +91.2% +8.3% +0.3% +4.8% 559.7 708.2 765.4 781.2 905.5
21 TSC 136.6% 8.5% +75.3% +74.6% +61.8% +29.0% +23.9% 950.5 1,007.7 1,086.5 1,192.9 2,149.7
22 VFG 36.5% 6.6% +18.1% +23.9% -2.3% -6.6% -6.6% 5.6 7.2 3.3 0.7 0.7
23 VID 174.2% 29.0% +90.5% -25.2% -1.7% -0.5% -0.5% 16.2 15.5 16.2 16.0 18.2
24 VMD 21.4% 23.7% +0.8% +14.8% -9.7% -3.4% -3.6% 1.2 1.6 1.6 1.8 2.4