PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 FRT 226.2% 12.2% +89.8% +48.9% +45.1% +21.7% +9.3% 1,065.0 1,353.8 1,499.2 1,604.7 2,483.3
2 MWG 120.2% 0.0% +12.4% +63.8% +19.6% +10.7% +9.0% 1,141.8 1,041.3 1,036.2 1,037.4 1,127.8