PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 CCI 51.7% 21.4% +10.3% +17.2% +16.8% -7.2% -0.6% 4.3 4.5 5.2 5.8 7.2
2 COM 10.5% 15.9% -7.4% +3.5% -4.0% +5.4% -1.2% 1.1 1.8 1.6 1.5 0.5
3 HTC 40.5% 7.7% +25.2% +25.8% +10.6% -3.2% -6.2% 0.8 1.0 1.1 1.2 0.5
4 SFC 42.4% 16.4% +7.5% +8.7% -8.7% +2.7% +2.7% 0.5 0.7 0.7 0.6 0.6
5 TMC 40.0% 20.5% -3.4% +2.2% -20.5% -7.3% -7.3% 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2