PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 HVN 51.6% 16.4% +6.7% -0.4% -8.9% +5.1% +2.4% 1,093.9 1,197.5 1,163.4 1,141.3 1,177.6
2 VJC 23.0% 15.0% +8.7% -6.4% -12.4% +6.4% +9.8% 567.3 589.2 580.8 584.8 649.2