PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 ASG 8.2% 10.7% -10.7% -10.7% -5.9% +2.7% -8.4% 19.9 19.9 18.7 22.2 26.7
2 CAG 0.0% 40.7% -40.7% -40.7% -40.7% -40.7% -40.7% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
3 CDN 82.6% 0.0% +64.9% +60.5% +29.8% +17.3% +18.7% 4.3 5.6 6.3 7.7 18.8
4 CLL 27.7% 7.2% +19.6% +18.5% +13.1% +0.6% +3.7% 3.0 2.7 2.7 3.1 6.7
5 DS3 137.8% 5.4% +120.8% +60.6% +32.5% +32.5% +20.5% 72.5 84.2 84.6 97.1 214.9
6 DVP 78.6% 0.4% +38.9% +38.9% +8.7% +8.7% +8.5% 37.4 55.9 61.3 69.9 150.9
7 DXP 112.6% 1.6% +55.5% +86.9% +40.2% +10.8% +7.6% 173.7 319.3 377.6 409.7 520.5
8 GIC 83.3% 2.5% +47.8% +47.8% +47.8% +44.7% +30.3% 97.1 97.1 97.1 132.9 155.0
9 GMD 150.0% 1.7% +76.3% +100.9% +51.8% +8.5% +11.7% 1,471.7 2,216.4 2,527.5 2,467.0 4,458.1
10 HAH 148.5% 0.0% +80.6% +91.6% +53.0% +12.3% +14.5% 421.6 692.9 806.0 868.2 1,249.4
11 HMH 35.8% 5.2% +13.4% +11.1% +22.2% +1.9% -1.8% 9.7 14.8 18.2 21.1 47.0
12 MAC 61.0% 7.0% +17.9% +53.5% +8.2% +1.5% +6.5% 22.4 38.6 45.5 59.1 207.3
13 MAS 69.8% 25.0% -16.9% +19.8% +9.9% +12.1% +13.7% 1.6 1.4 1.6 1.7 2.5
14 NAP 19.7% 17.2% +16.7% +7.7% +19.7% +3.7% -8.5% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15 NCT 81.2% 0.8% +25.8% +23.6% +7.2% +2.7% +4.3% 30.4 32.6 36.9 45.0 48.1
16 PDN 42.4% 4.3% +15.9% +5.2% +4.6% -3.5% -1.2% 1.2 0.9 0.9 1.0 1.5
17 PHP 111.8% 2.2% +93.5% +87.5% +63.6% +12.5% +11.1% 18.0 28.0 32.4 31.4 49.2
18 SCS 56.4% 0.9% +1.6% +19.6% +15.5% +9.4% +6.1% 31.2 30.6 31.3 31.6 35.9
19 SFI 117.0% 0.0% +71.1% +107.8% +74.2% +22.0% +22.2% 8.8 15.0 15.8 17.8 26.2
20 SGN 27.0% 18.4% -18.4% +7.8% +11.1% +4.3% +4.4% 12.9 13.1 13.2 13.5 8.3
21 TCL 130.0% 4.1% +86.6% +23.4% +4.7% 0.0% +16.0% 86.7 141.4 272.5 239.7 343.1
22 TCO 71.5% 23.2% -7.8% +8.7% -6.3% +4.8% +4.8% 4.0 7.9 1.2 0.9 1.3
23 TMS 72.5% 0.0% +32.1% +49.3% +23.5% +10.4% +12.6% 25.8 42.1 49.2 46.2 63.3
24 VGP 153.6% 21.1% +5.2% +153.6% -10.0% -5.5% -5.5% 1.5 2.3 1.8 1.4 0.1
25 VMS 80.9% 5.6% +4.9% +44.1% +32.8% +28.8% +13.3% 1.5 1.8 1.5 1.8 0.9
26 VNF 25.2% 11.8% +10.7% +2.0% +5.0% -11.8% -8.6% 0.2 0.3 0.4 0.3 0.1
27 VNL 59.7% 3.7% +38.3% +14.7% +7.5% +7.7% +5.8% 2.4 3.9 4.3 4.9 11.2
28 VNT 70.9% 15.5% +40.3% +8.5% +30.2% +7.6% -4.4% 2.6 2.6 2.5 3.2 12.3
29 VSA 49.2% 1.1% +29.7% +22.1% +22.9% +17.5% +25.3% 0.5 0.7 0.8 0.8 1.2
30 VSC 187.2% 1.9% +111.3% +94.5% +34.2% 0.0% +14.0% 209.9 290.3 185.6 184.5 204.5
31 WCS 91.9% 0.0% +77.1% +19.9% +13.7% +4.5% +4.5% 2.2 2.2 1.0 1.2 1.0