PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 CMG 78.8% 0.9% +11.1% +34.9% +13.1% +17.6% +4.3% 61.3 72.3 76.7 85.0 151.5
2 PIA 16.4% 15.1% -12.1% +3.8% +1.9% -1.8% +3.8% 1.2 1.4 0.8 0.8 0.8