PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 APC 100.0% 10.3% +29.4% +40.9% +26.5% 0.0% +0.8% 45.0 61.3 67.7 72.0 112.9
2 ASM 425.0% 4.5% +174.6% +254.9% +90.9% +6.9% 0.0% 3,265.5 4,327.7 4,331.5 4,572.9 4,685.5
3 CTP 100.0% 8.7% +7.7% +82.6% +16.7% +10.5% +5.0% 45.5 70.7 66.4 76.2 137.0
4 HAG 123.5% 10.8% +43.2% +41.4% +19.2% +8.0% +1.1% 8,032.9 11,242.4 12,128.7 13,051.3 23,106.9
5 HKT 248.3% 0.0% +236.7% +53.0% +26.3% +13.5% +13.5% 4.2 1.0 0.2 0.2 0.0
6 HNG 29.0% 18.6% -0.4% +12.0% +20.2% -13.0% -18.6% 2,743.1 4,533.2 5,241.9 5,904.7 12,964.1
7 HSL 76.0% 27.4% -20.5% +27.1% +22.4% -4.6% -3.4% 157.8 167.6 185.4 197.3 329.5
8 HVA 600.0% 22.2% +337.5% +29.6% 0.0% -12.5% -12.5% 16.4 13.2 7.0 7.3 12.2
9 NSC 34.5% 14.0% -8.0% +27.2% +12.7% -2.4% -6.2% 10.9 17.4 16.3 17.8 18.1
10 PSW 62.3% 0.0% +47.8% +35.6% +23.7% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 SJF 150.9% 17.1% +75.3% +49.2% +38.6% +15.5% +12.4% 1,563.1 2,023.5 2,060.4 2,360.8 4,619.2
12 SSC 20.8% 25.4% +3.1% +3.7% -2.0% +2.0% +2.0% 0.3 0.4 0.5 0.6 0.4
13 VIF 18.6% 24.9% -16.1% +1.2% -0.6% +1.2% -1.1% 2.7 3.4 3.8 4.3 7.7