PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 ASG 8.2% 10.7% -10.7% -10.7% -5.9% +2.7% -8.4% 19.9 19.9 18.7 22.2 26.7
2 BSC 0.0% 23.0% -23.0% -10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 CAG 0.0% 40.7% -40.7% -40.7% -40.7% -40.7% -40.7% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
4 CDN 82.6% 0.0% +64.9% +60.5% +29.8% +17.3% +18.7% 4.3 5.6 6.3 7.7 18.8
5 CLL 27.7% 7.2% +19.6% +18.5% +13.1% +0.6% +3.7% 3.0 2.7 2.7 3.1 6.7
6 DL1 202.0% 1.6% +2.3% +5.2% -1.6% +9.3% 0.0% 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
7 DS3 137.8% 5.4% +120.8% +60.6% +32.5% +32.5% +20.5% 72.5 84.2 84.6 97.1 214.9
8 DVP 78.6% 0.4% +38.9% +38.9% +8.7% +8.7% +8.5% 37.4 55.9 61.3 69.9 150.9
9 DXP 112.6% 1.6% +55.5% +86.9% +40.2% +10.8% +7.6% 173.7 319.3 377.6 409.7 520.5
10 GIC 83.3% 2.5% +47.8% +47.8% +47.8% +44.7% +30.3% 97.1 97.1 97.1 132.9 155.0
11 GMD 150.0% 1.7% +76.3% +100.9% +51.8% +8.5% +11.7% 1,471.7 2,216.4 2,527.5 2,467.0 4,458.1
12 GSP 36.7% 17.8% +12.4% +18.0% +2.2% +9.8% +5.8% 7.0 10.0 10.7 13.0 29.3
13 HAH 148.5% 0.0% +80.6% +91.6% +53.0% +12.3% +14.5% 421.6 692.9 806.0 868.2 1,249.4
14 HCT 54.7% 47.0% -41.9% +54.7% +54.7% +15.7% -0.7% 2.3 4.0 4.6 4.0 0.6
15 HHG 111.1% 9.5% +35.7% +58.3% +46.2% +46.2% 0.0% 94.2 119.4 129.0 152.0 325.0
16 HMH 35.8% 5.2% +13.4% +11.1% +22.2% +1.9% -1.8% 9.7 14.8 18.2 21.1 47.0
17 HTV 24.4% 0.0% +14.3% +15.6% +14.7% +16.5% +2.8% 2.8 4.1 4.0 4.1 3.5
18 HVN 73.0% 13.8% -6.7% +26.5% +18.2% +8.1% +9.4% 1,060.9 981.7 1,056.7 1,125.6 1,799.0
19 ILB 64.5% 7.2% +62.1% +62.1% +57.4% +2.0% +0.2% 144.3 144.3 160.0 156.7 110.5
20 MAC 61.0% 7.0% +17.9% +53.5% +8.2% +1.5% +6.5% 22.4 38.6 45.5 59.1 207.3
21 MAS 69.8% 25.0% -16.9% +19.8% +9.9% +12.1% +13.7% 1.6 1.4 1.6 1.7 2.5
22 MHC 277.3% 2.4% +141.9% +39.2% +38.0% +44.4% +13.4% 323.7 505.9 476.2 585.3 1,963.7
23 MNC 8.3% 29.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -13.3% 1.3 1.3 1.3 1.3 5.1
24 NAP 19.7% 17.2% +16.7% +7.7% +19.7% +3.7% -8.5% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
25 NCT 81.2% 0.8% +25.8% +23.6% +7.2% +2.7% +4.3% 30.4 32.6 36.9 45.0 48.1
26 PDN 42.4% 4.3% +15.9% +5.2% +4.6% -3.5% -1.2% 1.2 0.9 0.9 1.0 1.5
27 PGT 27.6% 48.6% -38.3% -5.1% 0.0% +15.6% +27.6% 0.8 1.0 1.1 1.1 2.3
28 PHP 111.8% 2.2% +93.5% +87.5% +63.6% +12.5% +11.1% 18.0 28.0 32.4 31.4 49.2
29 PJC 11.0% 24.3% -18.3% -14.5% -12.3% -5.5% -16.2% 0.3 0.4 0.4 0.4 1.3
30 PJT 48.8% 0.0% +20.6% +17.0% +20.8% +17.9% +11.6% 3.5 4.5 4.6 5.2 7.4
31 PRC 0.0% 23.8% -23.8% -7.0% -7.0% -7.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 PTS 122.5% 3.3% +104.4% +66.9% +42.6% +22.5% +4.8% 12.0 17.3 16.4 18.8 39.3
33 PVT 98.0% 15.9% -2.9% +56.8% +11.5% +12.3% +8.7% 2,229.4 2,914.1 3,070.8 3,194.0 4,732.2
34 SBC - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 SCS 56.4% 0.9% +1.6% +19.6% +15.5% +9.4% +6.1% 31.2 30.6 31.3 31.6 35.9
36 SFI 117.0% 0.0% +71.1% +107.8% +74.2% +22.0% +22.2% 8.8 15.0 15.8 17.8 26.2
37 SGN 27.0% 18.4% -18.4% +7.8% +11.1% +4.3% +4.4% 12.9 13.1 13.2 13.5 8.3
38 SKG 88.8% 1.9% +12.8% +55.7% +38.2% +20.5% +8.2% 255.6 280.5 296.9 321.9 551.9
39 STG 22.7% 17.3% +1.3% +16.5% +12.5% +12.5% +8.0% 5.6 8.9 5.7 6.7 10.9
40 TCL 130.0% 4.1% +86.6% +23.4% +4.7% 0.0% +16.0% 86.7 141.4 272.5 239.7 343.1
41 TCO 71.5% 23.2% -7.8% +8.7% -6.3% +4.8% +4.8% 4.0 7.9 1.2 0.9 1.3
42 TCT 39.0% 28.7% -23.7% +22.8% +13.5% +13.1% +10.1% 30.9 46.0 44.4 48.5 74.1
43 TJC 170.2% 15.3% +119.0% +76.4% +60.8% +1.6% -2.3% 13.0 12.1 14.4 12.4 0.8
44 TMS 72.5% 0.0% +32.1% +49.3% +23.5% +10.4% +12.6% 25.8 42.1 49.2 46.2 63.3
45 TTZ 94.1% 37.7% +10.0% +6.5% -17.5% -5.7% -2.9% 67.0 74.3 76.4 65.6 38.2
46 VCV - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 VGP 153.6% 21.1% +5.2% +153.6% -10.0% -5.5% -5.5% 1.5 2.3 1.8 1.4 0.1
48 VIP 160.2% 5.1% +107.1% +83.7% +38.6% +8.3% +15.7% 208.9 311.2 313.5 347.1 480.2
49 VJC 37.4% 11.8% -10.5% +25.9% +24.5% +2.0% +3.8% 477.7 534.3 561.9 554.9 690.8
50 VMS 80.9% 5.6% +4.9% +44.1% +32.8% +28.8% +13.3% 1.5 1.8 1.5 1.8 0.9
51 VNF 25.2% 11.8% +10.7% +2.0% +5.0% -11.8% -8.6% 0.2 0.3 0.4 0.3 0.1
52 VNL 59.7% 3.7% +38.3% +14.7% +7.5% +7.7% +5.8% 2.4 3.9 4.3 4.9 11.2
53 VNS 40.0% 17.0% -0.5% -1.4% +0.9% +0.5% +1.9% 24.1 4.5 4.1 4.1 6.2
54 VNT 70.9% 15.5% +40.3% +8.5% +30.2% +7.6% -4.4% 2.6 2.6 2.5 3.2 12.3
55 VOS 183.9% 0.0% +124.2% +151.4% +142.8% +60.0% +51.1% 680.7 1,056.8 1,253.3 1,432.4 2,917.0
56 VSA 49.2% 1.1% +29.7% +22.1% +22.9% +17.5% +25.3% 0.5 0.7 0.8 0.8 1.2
57 VSC 187.2% 1.9% +111.3% +94.5% +34.2% 0.0% +14.0% 209.9 290.3 185.6 184.5 204.5
58 VSM 83.3% 0.0% +65.0% +24.1% +51.4% 0.0% +19.6% 2.2 3.5 4.3 5.4 0.7
59 VTO 65.4% 0.0% +30.2% +53.8% +41.0% +25.0% +23.0% 36.4 45.9 49.9 60.9 198.4
60 WCS 91.9% 0.0% +77.1% +19.9% +13.7% +4.5% +4.5% 2.2 2.2 1.0 1.2 1.0