PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 BIC Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam HOSE Tài chính và bảo hiểm Bảo hiểm và các hoạt động liên quan 117.3 06/09/2011
2 BMI Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh HOSE Tài chính và bảo hiểm Bảo hiểm và các hoạt động liên quan 91.4 21/04/2008
3 BVH Tập đoàn Bảo Việt HOSE Tài chính và bảo hiểm Bảo hiểm và các hoạt động liên quan 742.3 25/06/2009
4 PGI Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex HOSE Tài chính và bảo hiểm Bảo hiểm và các hoạt động liên quan 88.7 29/07/2011
5 PRE Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI HNX Tài chính và bảo hiểm Bảo hiểm và các hoạt động liên quan 72.8 24/12/2020
6 PTI Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện HNX Tài chính và bảo hiểm Bảo hiểm và các hoạt động liên quan 80.4 02/03/2011
7 PVI CTCP PVI HNX Tài chính và bảo hiểm Bảo hiểm và các hoạt động liên quan 223.5 10/08/2007
8 VNR Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam HNX Tài chính và bảo hiểm Bảo hiểm và các hoạt động liên quan 131.1 13/03/2006