PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 E1SSHN30 Quỹ ETF SSIAM HNX30 HNX Tài chính và bảo hiểm Quỹ, Quỹ tín thác và các công cụ tài chính khác 9.8 29/12/2014
2 E1VFVN30 Quỹ ETF VFMVN30 HOSE Tài chính và bảo hiểm Quỹ, Quỹ tín thác và các công cụ tài chính khác 439.9 06/10/2014
3 FUCTVGF1 Quỹ đầu tư Tăng trưởng TVAM HOSE Tài chính và bảo hiểm Quỹ, Quỹ tín thác và các công cụ tài chính khác 15.0 22/12/2016
4 FUCTVGF2 Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 HOSE Tài chính và bảo hiểm Quỹ, Quỹ tín thác và các công cụ tài chính khác 17.0 26/09/2018
5 FUCVREIT Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam HOSE Tài chính và bảo hiểm Quỹ, Quỹ tín thác và các công cụ tài chính khác 5.0 27/02/2017
6 FUEMAV30 Chứng chỉ Quỹ ETF MAFM VN30 HOSE Tài chính và bảo hiểm Quỹ, Quỹ tín thác và các công cụ tài chính khác 21.9 08/12/2020
7 FUESSV30 Quỹ ETF SSIAM VN30 HOSE Tài chính và bảo hiểm Quỹ, Quỹ tín thác và các công cụ tài chính khác 4.9 18/08/2020
8 FUESSV50 Quỹ ETF SSIAM VNX50 HOSE Tài chính và bảo hiểm Quỹ, Quỹ tín thác và các công cụ tài chính khác 13.5 24/10/2017
9 FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD HOSE Tài chính và bảo hiểm Quỹ, Quỹ tín thác và các công cụ tài chính khác 83.3 18/03/2020
10 FUEVFVND Quỹ ETF VFMVN DIAMOND HOSE Tài chính và bảo hiểm Quỹ, Quỹ tín thác và các công cụ tài chính khác 344.3 12/05/2020
11 FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITALVN100 HOSE Tài chính và bảo hiểm Quỹ, Quỹ tín thác và các công cụ tài chính khác 6.0 21/07/2020