Chi tiết Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2023 xem TẠI ĐÂY