Mục tiêu của Phú Hưng là cung cấp các dịch vụ cao cấp, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu và giá cả phải chăng cho mỗi khách hàng bất kể tình trạng tài chính hoặc kinh nghiệm đầu tư, và thiết lập mối quan hệ lâu dài giữa khách hàng và môi giới để các khách hàng của chúng tôi có thể tiếp cận tốt nhất mục tiêu tài chính dài hạn hay ngắn hạn. Các dịch vụ chính của chúng tôi gồm có:

- Môi giới chứng khoán: Bao gồm KH cá nhân trong nước và nước ngoài, KH tổ chức trong nước và nước ngoài

- Lưu ký chứng khoán 

- Hỗ trợ tài chính