Quỹ mở là loại hình Quỹ đầu tư được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu đầu tư, và được quản lý chuyên nghiệp bởi một Công ty Quản lý Quỹ.

Quỹ mở không giới hạn về thời gian và số lượng người tham gia. Ngoài ra quỹ mở còn cho phép nhà đầu tư mua/bán lại chứng chỉ quỹ theo Giá trị Tài sản ròng (NAV) vào ngày giao dịch bất kỳ của quỹ.