HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ TẠI PHS

1. Điều kiện mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ (CCQ) mở tại PHS

 • Cá nhân: từ 18 tuổi trở lên; có đủ năng lực hành vi dân sự; CMND/ CCCD/ hộ chiếu còn hiệu lực.
 • Tổ chức: có tư cách pháp nhân, không đang trong quá trình giải thế.
 • NĐT nước ngoài: đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (VSD) cấp mã số giao dịch chứng khoán.
 • Tổ chức kinh tế có NĐT nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ trở lên: đã được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

2. Hồ sơ đăng ký mở tài khoản CCQ mở của khách hàng

2.1 Đối với NĐT cá nhân:

 • Hợp đồng/ Phiếu đăng ký mở tài khoản giao dịch CCQ mở.
 • Cung cấp giấy tờ nhận diện thông tin nhà đầu tư như sau:

Đối với nhà đầu tư trong nước:

 • Bản chính CMND/CCCD.
 • Bản sao y công chứng CMND/CCCD và giấy tờ liên quan của người ủy quyền và người được nhận uỷ quyền (đối với trường hợp NĐT có người ủy quyền hợp pháp).

Đối với nhà đầu tư nước ngoài:

 • Bản sao y công chứng của cơ quan có thẩm quyền/ bản sao công chứng, dịch thuật sang Tiếng Việt/Tiếng Anh và hợp thức hóa lãnh sự hộ chiếu của nhà đầu tư còn hiệu lực.
 • Bản sao y công chứng của cơ quan có thẩm quyền / công chứng, dịch thuật sang Tiếng Việt/Tiếng Anh và hợp thức hóa lãnh sự hộ chiếu hoặc giấy tờ liên quan của người ủy quyền và người được nhận uỷ quyền (đối với trường hợp NĐT có người ủy quyền hợp pháp).
 • Bản photo giấy xác nhận mã số giao dịch chứng khoán từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.
 • Bản photo Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp.
 • Hợp đồng uỷ quyền có công chứng hoặc giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương (đối với trường hợp NĐT có người ủy quyền hợp pháp).
 • Các mẫu biểu liên quan đến FATCA và AML (nếu có).

Biểu mẫu mở tài khoản CCQ cá nhân

2.2. Đối với NĐT tổ chức:

 • Hợp đồng/ Phiếu đăng ký mở tài khoản giao dịch CCQ mở.
 • Phiếu bổ sung thông tin mở tài khoản đối với NĐT tổ chức (theo quy định của Bản cáo bạch tương ứng với từng Quỹ).
  • Đối với nhà đầu tư trong nước:
 • Bản chính thư xác nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài bằng hoặc dưới 50% vốn điều lệ.
 • Cung cấp giấy tờ nhận diện thông tin nhà đầu tư như sau:
 • Bản sao y công chứng Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc Giấy phép thành lập tổ chức theo quy định.
 • Bản sao y công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật hoặc cá nhân có thẩm quyền theo pháp luật.
 • Bản sao y công ty Điều lệ công ty (nếu có).
 • Bản photo Quyết định bổ nhiệm giám đốc có đóng dấu treo của tổ chức.
 • Bản photo Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng (nếu có) có đóng dấu treo của tổ chức.
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD và các giấy tờ liên quan cá nhân được ủy quyền (nếu có).
  • Đối với nhà đầu tư nước ngoài:
 • Cung cấp giấy tờ nhận diện thông tin nhà đầu tư như sau:
 • Bản sao công chứng, dịch thuật sang Tiếng Việt/Tiếng Anh và hợp thức hóa lãnh sự Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD còn hiệu lực.
 • Bản sao y công chứng của cơ quan có thẩm quyền/ bản sao công chứng, dịch thuật sang Tiếng Việt/Tiếng Anh và hợp thức hóa lãnh sự hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật hoặc cá nhân có thẩm quyền theo pháp luật.
 • Bản sao y công ty Điều lệ công ty (nếu có).
 • Bản photo Quyết định bổ nhiệm giám đốc có đóng dấu treo của tổ chức.
 • Bản photo Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng (nếu có) có đóng dấu treo của tổ chức.
 • Bản photo giấy xác nhận mã số giao dịch chứng khoán từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.
 • Bản sao y công chứng của cơ quan có thẩm quyền/ bản sao công chứng, dịch thuật sang Tiếng Việt/Tiếng Anh và hợp thức hóa lãnh sự hộ chiếu và các giấy tờ liên quan của người được uỷ quyền, người đại diện (nếu có).
 • Bản photo Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp.
 • Bản chính giấy ủy quyền chỉ định người tham gia ký kết và giao dịch trên tài khoản tại đại lý phân phối.
 • Các mẫu biểu liên quan đến FATCA và AML (nếu có).

Biểu mẫu mở tài khoản CCQ tổ chức: Phiếu đăng ký mở tài khoản & Phiếu bổ sung thông tin đối với nhà đầu tư tổ chức

3. Mở tài khoản giao dịch CCQ mở

 • Bước 1: Khách hàng đến các Chi nhánh/ Phòng giao dịch của PHS và mang theo các giấy tờ nhận diện thông tin nhà đầu tư tại mục 2.
 • Bước 2: Nhân viên giao dịch của PHS sẽ hướng dẫn hoàn tất hồ sơ Mở tài khoản và đăng ký các dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.

Mọi thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng qua: