Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS) là một nhà tư vấn tài chính có uy tín cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. PHS giúp bạn hoạch định các chiến lược hiệu quả để cải thiện tài chính tình hình tài chính. PHS có nhiều lợi thế nhờ mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài với Sở giao dịch Chứng khoán Đài Loan và các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình tư vấn.