Cổ phần hóa (CPH) là bước tiến quan trọng giúp các DN tiếp cận đối tác mới, mở rộng thị trường,..

PHS tư vấn cho DN lập phương án CPH theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và chiến lược phát triển của DN trong tương lai. Dịch vụ tư vấn CPH DN do PHS cung cấp gồm có:

  • Đánh giá tổng quan và cung cấp các khuyến nghị chiến lược.
  • Xây dựng kế hoạch cổ phần hóa chi tiết.
  • Dự thảo Điều lệ công ty và chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết.
  • Thực hiện đăng ký với cơ quan thẩm quyền.
  • Thẩm định giá trị doanh nghiệp.
  • Giúp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh và tài liệu tiếp thị khác.
  • Giúp doanh nghiệp xác định và tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược tiềm năng.
  • Tổ chức đấu giá, phát hành riêng lẻ hoặc phát hành chứng khoán ra công chúng.
  • Trợ giúp DN chuyển đổi sang Công ty cổ phần, tổ chức ĐHCĐ lần đầu.
  • Tư vấn sau cổ phần hóa & tư vấn thẩm định.