PHS cung cấp dịch vụ Tư vấn Sáp nhập & Mua bán công ty cho các doanh nghiệp.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp để đảm bảo vận hành xuyên suốt , hiệu quả và thành công của quá trình mua bán và sáp nhập. Dịch vụ tư vấn này bao gồm các hoạt động sau:

  • Đánh giá nhu cầu kinh doanh và xác định mục tiêu Sáp nhập và Mua bán
  • Xây dựng kế hoạch tổng quan cho quá trình Sáp nhập và Mua bán.
  • Xác định triển vọng khi mua bán, sáp nhập và chọn chiến lược tiếp cận thích hợp.
  • Khảo sát và đánh giá mục tiêu.
  • Hỗ trợ doanh nghiệp thẩm định giá trị doanh nghiệp, xác định tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu (nếu có).
  • Chuẩn bị kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp.
  • Chuẩn bị tất cả các tài liệu mua bán và sáp nhập cần thiết.
  • Hỗ trợ đàm phán.
  • Đánh giá và tư vấn sau mua bán và sáp nhập.