Đây là kênh hiệu quả cho việc huy động vốn.

Dịch vụ này đòi hỏi kiến thức chuyên ngành, kết hợp với xây dựng kế hoạch phát hành, kế hoạch sử dụng vốn khả thi, giá chào bán hợp lý. PHS sẽ mang đến khả năng thành công cao nhất cho đợt phát hành của DN qua các hoạt động: 

 • Đánh giá tình hình SXKD của DN và chọn lựa công cụ tài chính phù hợp.
 • Xây dựng kế hoạch phát hành.
 • Xây dựng điều lệ DN phù hợp với các chuẩn mực pháp luật hiện hành
 • Viết Bản cáo bạch, lập bộ hồ sơ chào bán.
 • Thực hiện đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thẩm định giá trị doanh nghiệp.
 • Trợ giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược PR phù hợp.
 • Xác định đối tác và giúp DN tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược tiềm năng.
 • Tổ chức giới thiệu công ty cho công chúng.
 • Thực hiện thủ tục phát hành sau khi được cấp phép.
 • Đánh giá & tư vấn sau phát hành